วิชาดนตรี ศ11101 ป.1 ปีการศึกษา 2567

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ                                                                                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รหัส ศ11101 รายวิชา ศิลปะ                                                                 ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 20 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายปี = 80 : 20 

ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับ รูปร่าง ลักษณะ และขนาดของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น รู้สึกประทับใจกับความงามของบริเวณรอบอาคารเรียน หรือรู้สึกถึงความไม่เป็นระเบียบของสภาพภายในห้องเรียน มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์เช่นดินเหนียว ดินน้้ามัน ดินสอ พู่กัน กระดาษ สีเทียน สีน้้า ดินสอสี สร้างงานทัศนศิลป์การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่าย ๆ ได้แก่ การใช้สีน้้าสีโปสเตอร์ สีเทียน และสีจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น การวาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง การรู้จักประหยัดอดออม งานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ้าวัน งานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการวาดภาพดอกบัวและมีค่านิยม 12 ประการ
การกำเนิดของเสียง เสียงจากธรรมชาติ แหล่งก้าเนิดของเสียง สีสันของเสียง ลักษณะของเสียงดัง-เบา(Dynamic) และความช้า-เร็วของจังหวะ (Tempo) การอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ การร้องเพลงประกอบจังหวะเพลงเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรีอย่างสนุกสาน ได้แก่ การร้องเพลง การเคาะจังหวะการเคลื่อนไหวประกอบเพลงธรรมชาติสร้างโลกสวย การบอกความเกี่ยวข้องของบทเพลงที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน ได้แก่บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงประกอบการละเล่น เพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี การเล่าถึงบทเพลงในท้องถิ่น และที่มาของบทเพลงในท้องถิ่น
การเลียนแบบการเคลื่อนไหว ลักษณะต่างๆ ของธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ การแสดงท่าทางง่าย ๆ โดยใช้ภาษาท่าประกอบบทเพลงแฮ้ปปี้ที่พอเพียง และการประดิษฐ์ท่าประกอบเพลง การแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติสัตว์ ความรู้สึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ชมที่ดี การระบุการละเล่นของเด็กไทย เช่น วิธีการเล่น กติกาในการเล่น การบอกสิ่งที่ตนเองชอบในการแสดงนาฏศิลป์โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสืบค้น การสาธิต ทักษะปฏิบัติ การฟัง การดู การพูดอภิปราย การระบุการแสดงความคิดเห็น กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เลือกเทคนิควิธีการวัสดุอุปกรณ์ในการ สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อการท้างานและชีวิตประจ้าวัน มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ป1/1, ป1/2, ป1/3, ป1/4, ป1/5      ศ 1.2 ป1/1
ศ 2.1 ป1/1, ป1/2, ป1/3, ป1/4, ป1/5      ศ 2.2 ป1/1, ป1/2
ศ 3.1 ป1/1, ป1/2, ป1/3                           ศ 3.2 ป1/1, ป1/2
รวมทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เสียงและการกำหนดเสียง
  • 2.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง จังหวะและการร้องเพลง
  • 3.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง เพลงในชีวิตประจำวัน
  • 4.นักเรียนได้เรียนรู้เรื่อง บทเพลงในท้องถิ่น

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?