วิชาคริสตศาสตร์ 5 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาจุดเน้นอัตลักษณ์

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รหัสวิชา –             วิชา คริสตศาสตร์ 5                                              ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง      สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                                            จำนวน     –  หน่วยกิต

 

ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับความหมายของพระศาสนจักรคาทอลิก ฐานันดรศักดิ์ในพระศาสนจักรคาทอลิก    ประวัติความเป็นมาของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย อธิบายเกี่ยวกับกระแสเรียกการเป็นฆราวาสได้        การสืบทอดศาสนาของอัครสาวกของพระเยซูเจ้า โดยเริ่มจากเหตุการณ์การศิษย์สี่คนแรกของพระเยซูเจ้า บอกชื่อ  อัครสาวกทั้งสิบสองคน บอกถึงวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกออกไปทำงาน และเงื่อนไขของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ผ่านหลักคำสอนที่กล่าวถึง อาณาจักรสวรรค์ บอกเล่าถึงความสำคัญและความหมายของพระอาณาจักรสวรรค์ได้ วิธีที่จะดำเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ การปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ บอกถึงการความอ่อนแอของมนุษย์และความรักเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ อธิบายถึงวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับพี่น้องได้อย่างมีความสุข เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโนอาห์และน้ำวินาศ อธิบายถึงการเผยแพร่ของบาปและผลร้ายขอบาปที่นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและเป็นระบบ ด้วยวิธีการสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก และด้วยการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม เป็นระบบ สามารถนำบทสอน/ข้อคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม สร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการอยู่ร่วมกัน รักษาสิทธิร่วมกัน และวินัยของพลเมือง และสิ่งแวดล้อมและอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมโดยรวม

ผลการเรียนรู้

 1. รู้และเข้าใจความสำคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกในยุคปัจจุบัน
 2. รู้และเข้าใจประวัติและภารกิจของพระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวก
 3. รู้และเข้าใจความหมายและความสำคัญของพระอาณาจักรพระเจ้า
 4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับอิสรภาพของมนุษย์

 

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

Show More

What Will You Learn?

 • อธิบายความหมายของ พระศาสนจักรได้
 • บอกเกี่ยวกับฐานันดรศักดิ์ในพระศาสนจักรคาทอลิกได้
 • บอกเกี่ยวกับพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยได้
 • อธิบายเกี่ยวกับกระแสเรียกการเป็นฆราวาสได้
 • เล่าเหตุการณ์การศิษย์สี่คนแรกของพระเยซูเจ้าได้
 • บอกชื่ออัครสาวกทั้งสิบสองคนได้
 • บอกถึงวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกออกไปทำงานได้
 • บอกเงื่อนไขของการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าได้
 • บอกเล่าถึงความสำคัญและความหมายของพระอาณาจักรสวรรค์ได้
 • บอกวิธีที่จะดำเนินชีวิตเพื่อเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ได้
 • ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ได้
 • บอกถึงการความอ่อนแอของมนุษย์และความรักเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ได้
 • อธิบายถึงวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับพี่น้องได้อย่างมีความสุขได้
 • เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโนอาห์และน้ำวินาศได้
 • อธิบายถึงการเผยแพร่ของบาปและผลร้ายของมันได้

About the instructor

Supanida Daodee
Computer
น่ารัก สดใส ให้คำปรึกษาได้

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระศาสนจักรในยุคปัจจุบัน
พระศาสนจักร หมายถึง การชุมนุมของผู้ได้รับเรียก เราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาป และมีความเชื่อในพระเจ้า เราได้รับเรียกโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้มาอยู่ร่วมกันเป็นพระศาสนจักร นักบุญเปาโลกล่าวว่า “พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระศาสนจักร และเราเป็นร่างกายของพระศาสนจักร”

 • สัปดาห์ที่ 1 พระศาสนจักรคาทอลิก
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 ฐานันดรในพระศาสนจักรคาทอลิก
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระอาณาจักรพระเจ้า
อาณาจักรของพระเจ้า เริ่มขึ้นเมื่อพระคริสตเจ้าเสด็จมาในโลก และจะสมบูรณ์เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อสิ้นพิภพ พระอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องการกินและการดื่ม แต่เป็นความชอบธรรม สันติ และความชื่นชมยินในพระจิตเจ้า ผู้ที่พบพระอาณาจักรสวรรค์จะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อเข้าในพระอาณาจักร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ศักดิ์ศรีและอิสรภาพ
มนุษย์เรามีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ เพราะเราเป็นฉายาของพระเจ้า การที่มนุษย์มีศักดิ์ศรีสูงส่งเช่นนี้ ถือว่าเป็นพระคุณที่พระผู้สร้างได้ให้ จึงควรอย่างยิ่งที่มนุษย์ทุกคน จะได้สำนึกในพระคุณ เกียรติและศักดิ์ศรีเหล่านี้ และในเวลาเดียวกันแต่ละคนก็ต้องสำนึกด้วยว่า คนอื่นที่เป็นมนุษย์เขาก็เป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน เขาก็ได้รับพระคุณแห่งการมีเกียรติและศักดิ์ศรีเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เราจะต้องเคารพและให้เกียรติแก่กันและกัน ไม่ทำลายอิสรภาพและเสรีภาพของเรา ไม่ทำลายพระคุณที่พระองค์ประทานแก่เรา เราจะต้องเคารพซึ่งกันและกัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัครสาวกและบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก เพื่อเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ อยู่กับพระองค์ ทรงสอนบรรดาอัครสาวกด้วยแบบอย่างชีวิตของพระองค์ตลอดระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้บรรดาอัครสาวกจะได้เป็นผู้สานงานของพระองค์ต่อไปในการประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?