วิชาคณิตศาสตร์ ค32101 ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 

ค 32101    คณิตศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1                เวลา   40   ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต

ศึกษา ฝึกทักษะ/กระบวนการเกี่ยวกับเลขยกกำลัง รากที่ n ของจ านวนจริง เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่

มากกว่า 1 เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้ก าลังเป็นจำนวนตรรกยะ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ฟังก์ชัน

เชิงเส้น ฟังก์ชันกำลังสอง ฟังก์ชันขั้นบันได ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเซียล

โดยจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า และสร้าง

องค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ทดลอง สรุปรายงาน สื่อสาร

และนำเสนอ (Communication and Presentation) อย่างเป็นล าดับขั้นตอน เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ นำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะ/กระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ

สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบมีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการวัดและประเมินผล ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาทักษะ ที่ต้องการวัดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบครอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเองการวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลาย  ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัดโดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยนำสถิติไปใช้ การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ข้อมูลในชีวิตประจำวันในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณการแก้ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์สร้างนวัตกรรม แนวคิดในศตวรรษที่ 21  และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ทางสถิติมาบริหารจัดการขยะให้ลดลงในโรงเรียน รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

 

รหัสมาตรฐาน / ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.5/1

ค 1.2 ม.5/1

รวมทั้งหมด ๒ ตัวชี้วัด

About the instructors

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง
เวลาเรียน 16 ชั่วโมง

  • ทฤษฎีบทที่1เรื่องเลขยกกำลัง สัปดาห์ที่1(17-20พ.ค 65)
    00:00
  • ทฤษฎีบทที่ 2บทนิยามรากที่ 2ของจำนวนจริง สัปดาห์ที่ 1(17-20พ.ค 65)คาบ 2

หน่วยที่2ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

  • ฟังก์ชันเชิงเส้น
    00:00
  • วิเคราะห์กราฟของฟังก์ชันเชิงเส้น-GeoGebla(วันที29 ส.ค – 2ก.ย 65)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?