วิชาคณิตศาสตร์ ค23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                                                                                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา ค23101                                                           รายวิชาคณิตศาสตร์                                      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 60 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค   70 : 30                                                                                            จำนวน 1.5 หน่วยกิต

ศึกษาความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว คำตอบของอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและกราฟแสดงคำตอบ การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การนำความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา สมการกำลังสองตัวแปรเดียว การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้วิธีแยกตัวประกอบของพหุนามและวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์ การนำความรู้เกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปใช้ในการแก้ปัญหา รูปทั่วไปของฟังก์ชั่นกำลังสอง กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสองที่อยู่ในรูป y = ax2  เมื่อ a > 0 กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสองที่อยู่ในรูป y = ax2 เมื่อ a < 0 กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสองที่อยู่ในรูป y = ax2 + k  เมื่อ a, k ≠ 0 กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสองที่อยู่ในรูป y = a(x – h)2 + k  เมื่อ a, h ≠ 0 กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสองที่อยู่ในรูป y = a(x – h)2 + k  เมื่อ a, h, k ≠ 0 กราฟของฟังก์ชั่นกำลังสองที่อยู่ในรูป y = ax2 + bx + c เมื่อ a ≠ 0 การนำความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นกำลังสองไปใช้ในการแก้ปัญหา การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวย ทรงกลม โดยปลูกฝังให้นักเรียนมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในการแปรรูปขยะในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ความรู้เรื่องการหาพื้นที่และปริมาตร คลอร์ไทล์ แผนภาพกล่อง การนำแผนภาพกล่องไปใช้ในชีวิตจริง การทดลองสุ่มและเหตุการณ์ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ และการนำความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นไปใช้ในชีวิตจริง

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณ ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การเชื่อมโยง การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์สร้างนวัตกรรม แนวคิดในศตวรรษที่ 21 และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

 

 

ตัวชี้วัด

ค 1.2             ม.3/2

1.3             ม.3/1   .3/2  

ค 2.1             ม.3/1   .3/2

3.1             ม.3/1

3.2             ม.3/1

 

รวม 7 ตัวชี้วัด  

Show More

What Will You Learn?

 • ค 1.3 ม.3/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการไม่เท่ากันเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหา โดยใช้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 • ค 1.2 ม.3/1 เข้าใจและใช้การแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่าสอง ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 • ค 1.3 ม.3/2 ประยุกต์ใช้สมการกำลังสอง ตัวแปรเดียวในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 • ค 2.2 ม.3/1 เข้าใจและใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยม ที่คล้ายกันในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และปัญหาในชีวิตจริง
 • ค 1.2 ม.3/2 เข้าใจและใช้ความรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันกำลังสองในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
 • ค 3.1 ม.3/1 เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติ ในการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพกล่องและแปลความหมายผลลัพธ์รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • ชั่วโมงที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  00:00
 • ชั่วโมงที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (วันที่ 17-20 พ.ค. 65)
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พื้นที่ผิวและปริมาตร

 • สัปดาห์ที่ 7 การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด
 • แบบฝึกหัดการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?