วิชาคณิตศาสตร์ ค16101 ป.6

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน                       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                   ภาคเรียนที่ 1 และ 2
รหัสวิชา ค16101 คณิตศาสตร์                    เวลาเรียน 160 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน = 70 : 30                                                      

ศึกษาเขียน อ่าน เปรียบเทียบ  และเรียงลำดับทศนิยมไม่เกินสามตำแน่ง เขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนและเขียนเศษส่วนในรูปทศนิยม บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคน วิเคราะห์และแสดงวิธีทำคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของเศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยมและร้อยละ ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ สร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับ การสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาค่าร้อยละของขยะภายในห้องเรียน
บอกค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ เต็มร้อย และเต็มพันของจำนวนนับ พร้อมทั้งนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในการทำรายรับ – รายจ่าย การคำนวณเงินในการเลือกซื้อสินค้า และนำไปใช้ได้ ใช้สมบัติการสลับที่สมบัติ
การเปลี่ยนหมู่ และสมบัติการแจกแจงในการคิดคำนวณ หา ห.ร.ม และ ค.ร.น ของจำนวนนับ อธิบายเส้นทางหรือบอกตำแน่งของสิ่งต่าง ๆ โดยระบุทิศทางและระยะทางจริง เขียนแผนผังแสดงตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูป และพื้นที่ของรูปวงกลม แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่
ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม และปริมาตร ความจุของสี่เหลี่ยมมุมฉาก บอกชนิดรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของรูปเรขาคณิตสามมิติ สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ และเส้นตรงที่ขนานกัน ประดิษฐ์ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงกระบอก ทรงกรวย ปริซึม และพีระมิด จากรูปคลี่ สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ แก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป เขียนสมการจากสถานการณ์หรือปัญหา และแก้สมการพร้อมทั้งตรวจคำตอบ อ่านข้อมูลจากกราฟเส้นและแผนภูมิรูปวงกลม การเก็บรวบรวมข้อมูลทำสถิติเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบการลดปริมาณของขยะตามโครงการเถ้าแก่น้อยและกราฟเส้น การแสดงจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่ออธิบายเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยใช้คำที่มีความหมาย เช่นเดียวกับคำว่า เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ ไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผล

 

ตัวชี้วัด

ค 1.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9, ป.6/10, ป.6/12
ค 1.2   ป.6/1
ค 2.1   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3
ค 2.2   ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4
ค 3.1   ป.6/1

รวม 21 ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • ค1.1 ป.6/1 เปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วน และจำนวนคละจากสถานการณ์ ต่าง ๆ
 • ค1.1 ป.6/2 เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ 2 ปริมาณ จากข้อความ หรือสถานการณ์โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับ
 • ค1.1 ป.6/3 หาอัตราส่วนที่เท่ากับ อัตราส่วนที่กำหนดให้
 • ค1.1 ป.6/4 หา ห.ร.ม. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน
 • ค1.1 ป.6/5 หา ค.ร.น. ของจำนวนนับไม่เกิน 3 จำนวน
 • ค1.1 ป.6/6 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • ค1.1 ป.6/7 หาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน และจำนวนคละ
 • ค1.1 ป.6/8 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและ จำนวนคละ
 • 2-3 ขั้นตอน
 • ค1.1 ป.6/9 หาผลหารของทศนิยมที่ตัวหาร และผลหารเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
 • ค1.1 ป.6/10 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 3 ขั้นตอน
 • ค1.1 ป.6/11 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาอัตราส่วน
 • ค1.1 ป.6/12 แสดงวิธีหาคำ ตอบของโจทย์ ปัญหาร้อยละ 2-3 ขั้นตอน
 • ค1.2 ป.6/1 แสดงวิธีคิดและหาคำตอบของปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ

 • การเปรียบเทียบเศษส่วน
  00:00
 • การเปรียบเทียบเศษส่วน
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเขียว) หน้า 40
 • แบบทดสอบ 2 : การบวก การลบเศษส่วน
 • การบวก การลบเศษส่วน
  00:00
 • แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่มเขียว) หน้า 48 และ 50

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?