วิชาคณิตศาสตร์ ค13101

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้      คณิตศาสตร์                                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัสวิชา  ค13101       รายวิชา คณิตศาสตร์              ภาคเรียนที่ 1 – 2          เวลา  200  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาค  :  ปลายภาค  70  :  30

ศึกษาฝึกทักษะการคิดคำนวณ การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวน การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทย การปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย     >  <  การบวก การลบ คูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกิน 100,000 การคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก การหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 100,000 และตัวหารมีหนึ่งหลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหาร การวัดความยาว การเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสม การเปรียบเทียบความยาว การชั่ง การเลือกเครื่องมือการชั่ง การเปรียบเทียบ การตวง การเลือกเครื่องตวง การเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งของและความจุของภาชนะ การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน เรื่อง เครื่องมือในการวัดความยาว เครื่องมือในการตวง และการบอกเวลาเป็นภาษาพูด การพอประมาณเรื่อง เวลา ที่ใช้ในการดูแลรักษาและทำความสะอาด ครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ครอบครัวอบอุ่นมีการจัดตกแต่งบ้าน ค่านิยม 12 ประการ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม  ความสัมพันธ์ของหน่วยความยาว หน่วยการชั่งและหน่วยเวลา การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านโจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว การชั่ง ปริมาตรและความจุ เงิน เวลา การอ่านการเขียนบันทึกรายรับ-รายจ่าย การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลาและอัตราเงินของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนและการพอประมาณในเรื่องการใช้เงินให้มีการตัดสินใจในการใช้เงินอย่างรอบคอบ จะทำให้มีเงินเหลือออมและมีการวางแผนการเก็บเงินอย่างมีระบบ ซึ่งต้องอาศัยความเพียรพยายามและความอดทนในการใช้เงิน รู้จักดำรงอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส การบอกชนิดของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูปเรขาคณิตสามมิติ รูปที่มีแกนสมมาตร การบอก อ่าน และเขียนเศษส่วนที่ตัวเศษน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวส่วน การเขียนรูปเรขาคณิตสองมิติ การบอกรูปเรขาคณิตต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว แบบรูปที่มีรูปร่าง ขนาด หรือสีที่สัมพันธ์กันสองลักษณะ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวที่พบเห็นในชีวิตประจำวันและเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนประชากรของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนและการพอประมาณเรื่องการใช้อุปกรณ์การเรียน ต้องใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างคุ้มค่า มีจิตสำนึกในการใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างระมัดระวัง

การจัดประสบการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผล และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผลรวมทั้งการเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค 1.1 ป.3/1     ค 1.1 ป.3/2     ค 1.2 ป.3/1     ค 1.2 ป.3/2

ค 2.1 ป.3/1     ค 2.1 ป.3/2     ค 2.1 ป.3/3     ค 2.1 ป.3/4     ค 2.1 ป.3/5     ค 2.1 ป.3/6

ค 2.2 ป.3/1     ค 2.2 ป.3/2     ค 2.2 ป.3/3

ค 3.1 ป.3/1     ค 3.1 ป.3/2     ค 3.1 ป.3/3

ค 3.2 ป.3/1     ค 3.2 ป.3/2

ค 4.1 ป.3/1     ค 4.1 ป.3/2

ค 5.1 ป.3/1     ค 5.1 ป.3/2

ค 6.1 ป.3/1     ค 6.1 ป.3/2     ค 6.1 ป.3/3     ค 6.1 ป.3/4     ค 6.1 ป.3/5     ค 6.1 ป.3/6

รวม 28 ตัวชี้วัด

Show More

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?