วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค32201 ม.5 ภาคเรียนที่่ 1

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1

รหัสวิชา ค32201                       รายวิชา คณิตศาสตร์                    ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาค   70 : 30                                 จำนวน 2.0 หน่วยกิต

 

 

ศึกษา พร้อมทั้งฝึกทักษะและกระบวนการทางคริตศาสตร์ในเนื้อหาของสาระ ดังนี้

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่น ๆ ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติ  ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกแลผลต่างของจำนวนจริงหรือมุม ตัวผกผันของฟังก์ชันตรีโกณมิติ เอกลักษณ์และสมการตรีโกณมิติ กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ การหาระยะทางและความสูง

เมทริกซ์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนท์ของเมทริกซ์ขนาด 2 x 2 และ 3 x 3 เมทริกซ์ผกผัน การหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์ เวกเตอร์และสมบัติของเวกเตอร์ ระบบพิกัดฉากสามมิติ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงเวกเตอร์

โดยจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ การแก้ปัญหา การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง การให้เหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 Critical Thinking ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ

“คิดเป็น” เป็นกระบวนการจับประเด็นปัญหา หาข้อมูลอย่างไม่มีอคติ สรุปปัญหา และตัดสินใจเชื่อหรือลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาปลูกฝังให้นักเรียนมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

 

ผลการเรียนรู้

 1. เข้าใจฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 2. แก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 3. ใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา
 4. เข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทตริกซ์ การคูณเมทตริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทตริกซ์ และหาเมทตริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทตริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม
 5. หาเมทตริกซ์ผกผันของเมทตริกซ์ 2 x 2
 6. แก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทตริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว
 7. หาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคุณเชิงสเกลาร์
 8. นำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

รวม 8 ผลการเรียนรู้

 

 

Show More

What Will You Learn?

 • 1. ฟังก์ชันตรีโกณมิติและลักษณะกราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 • 2. การแก้สมการตรีโกณมิติ และนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
 • 3. การใช้กฎของโคไซน์และกฎของไซน์ในการแก้ปัญหา
 • 4. การเข้าใจความหมาย หาผลลัพธ์ของการบวกเมทตริกซ์ การคูณเมทตริกซ์กับจำนวนจริง การคูณระหว่างเมทตริกซ์ และหาเมทตริกซ์สลับเปลี่ยน หาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทตริกซ์ n x n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่ไม่เกินสาม
 • 5. การหาเมทตริกซ์ผกผันของเมทตริกซ์ 2 x 2
 • 6. การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทตริกซ์ผกผันและการดำเนินการตามแถว
 • 7. การหาผลลัพธ์ของการบวก การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ หาผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคุณเชิงสเกลาร์
 • 8. การนำความรู้เกี่ยวกับเวกเตอร์ในสามมิติไปใช้ในการแก้ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?