วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค15101 ป.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รหัสวิชา ค15101         รายวิชาคณิตศาสตร์            ภาคเรียนที่ 1 และ 2 เวลาเรียน 160 ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค 70 : 30

อธิบายและเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1,000 รูปทศนิยมแสดง

วิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ หาผลบวก ผลลบ ผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวน

คละ แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน หาผลคูณของทศนิยม ที่ผลคูณเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หากค้นหาหารที่ตัวตั้งเต็มจำนวนนับหรือทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง และตัวหารเป็นจำนวนนับผลทางเป็นทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาร้อยละไม่เกิน 2 ขั้นตอน แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาว น้ำหนัก ที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สร้างเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ จำแนกรูปสี่เหลี่ยม โดยพิจารณาจากสมบัติของรูป สร้างรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ เมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุมหรือเมื่อกำหนดความยาวของเส้นทะแยงมุม และบอกลักษณะของปริซึม ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ

มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงเวลา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าและมีจิตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความรู้ และคุณธรรมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และมีการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาและค้นคว้าโดยให้สอดคล้องกับเรื่องจำนวนนับ บวก ลบ คูณ หาร การแก้โจทย์ปัญหา    ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในเรื่องของการลดจำนวนขวดน้ำพลาสติก โดยให้นักเรียนเช็คจำนวนขวดน้ำพลาสติกในห้องเรียนของตนเอง และมีการนำให้นักเรียนใช้แก้วเก็บความเย็นหรือกระบอกน้ำ แทนการใช้ขวดน้ำพลาสติกแบะจดบันทึกจำนวนของขวดน้ำพลาสติกทุกวัน เพื่อเปรียบเทียบการลดจำนวนปริมาณของการใช้ขวดน้ำพลาสติก รู้จักการนำความรู้เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของในชีวิตประจำวันให้พอดีในแต่ละวัน ไม่ฟุ่มเฟือย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียง

 

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1         ค 1.1 ป.5/1      ค 1.1 ป.5/2      ค 1.1 ป.5/3      ค 1.1 ป.5/4

ค 1.1 ป.5/5      ค 1.1 ป.5/6      ค 1.1 ป.5/7      ค 1.1 ป.5/8

ค 1.1 ป.5/9

มาตรฐาน ค 2.1          ค 2.1 ป.5/1      ค 2.1 ป.5/2      ค 2.1 ป.5/3      ค 2.1 ป.5/4

มาตรฐาน ค 2.2          ค 2.2 ป.5/1      ค 2.2 ป.5/2      ค 2.2 ป.5/3      ค 2.2 ป.5/4

มาตรฐาน ค 3.1         ค 3.1 ป.5/1      ค 3.1 ป.5/2

 

รวมทั้งสิ้น   19   ตัวชี้วัด

 

Show More

What Will You Learn?

 • ค 1.1 ป.5/1
 • เขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนตัวประกอบของ 10 หรือ 100 หรือ 1000 ในรูปทศนิยม
 • ค 1.1 ป.5/3
 • หาผลบวก ผลลบของเศษส่วนและจำนวนคละ
 • ค 1.1 ป.5/4
 • หาผลคูณ ผลหารของเศษส่วนและจำนวนคละ
 • ค 1.1 ป.5/5
 • แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบ การคูณ
 • การหารเศษส่วน 2 ขั้นตอน
 • ค 1.1 ป.5/8
 • แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบ การคูณ
 • การหารทศนิยม 2 ขั้นตอน
 • ค2.1 ป.5/1
 • แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม
 • ค2.1 ป.5/2
 • แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักที่มีการเปลี่ยนหน่วยและเขียนในรูปทศนิยม
 • ค 3.1 ป.5/1
 • ใช้ข้อมูลจากกราฟเส้นในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา
 • ค 3.1 ป.5/2
 • เขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่เป็นจำนวนนับ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การคูณ การหารและการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน
การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน ให้นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษ โดยตัวส่วนคงเดิม การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน ให้นำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วน การคูณจำนวนคละ ให้เขียนจำนวนคละเป็นเศษเกินก่อน แล้วจึงหาผลคูณ ผลคูณที่ได้ควรทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ จำนวนคละ หรือจำนวนนับ ส่วนการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับ หาผลหารโดยคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของจำนวนนับนั้น และการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน หาผลหารโดยคูณเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งกับส่วนกลับของเศษส่วนที่เป็นตัวหาร ส่วนการหารจำนวนคละต้องทำจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงทำเหมือนการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน การหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ ถ้ามีวงเล็บให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อน แต่ถ้าไม่มีวงเล็บและมีการดำเนินการทั้งการบวก ลบ คูณ และหาร ให้หาผลคูณหรือผลหารจากซ้ายไปขวาก่อน แล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบจากซ้ายไปขวา การแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา การวางแผนแก้โจทย์ปัญหา การแก้ปัญหาโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ แสดงวิธีทำเป็นลำดับขั้นตอน แล้วจึงหาคำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ การแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ มีหลักการเช่นเดียวกันกับการแก้โจทย์ปัญหาการคูณ การหารเศษส่วนและจำนวนคละ

 • การคูณเศษส่วนและจำนวนคละ
  14:00
 • Test การคูณเศษส่วนและจำนวนคละ
 • การหารเศษส่วนและจำนวนคละ
  08:11
 • Test การหารเศษส่วนและจำนวนคละ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?