วิชาการจัดการแสดงในโรงละคร ๑ รหัสวิชา ศ๓๓๑๐๑ ระดับชั้นม. ๖

Categories: ม.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

 

ศึกษาและฝึกทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ สร้างสรรค์ละครสั้นในรูปแบบที่ชื่นชอบ ใช้ความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่และหมู่ วิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร วิเคราะห์แก่นของการแสดงนาฏศิลป์และการละครที่ต้องการสื่อความหมายในการแสดง บรรยายและวิเคราะห์อิทธิพลของเครื่องแต่งกาย แสง สี เสียง ฉาก อุปกรณ์ และสถานที่ที่มีผลต่อการแสดง พัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินในการประเมินการแสดง วิเคราะห์ท่าทางและการเคลื่อนไหวของผู้คนในชีวิตประจำวันและนำมาประยุกต์ใช้ในการแสดง อภิปรายบทบาทของบุคคลสำคัญในวงการนาฏศิลป์และการละครของประเทศไทยในยุคสมัยต่างๆ บรรยายวิวัฒนาการของนาฏศิลป์และการละครไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงาน การประหยัดพลังงาน ศิลปะวัมนธรรมของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยใช้ทักษะกระบวนการในการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่างานนาฏศิลป์

เพื่อให้เห็นคุณค่างานนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ตัวชี้วัด

ศ 3.1      ม.6/1    ม.6/2    ม.6/3    ม.6/4    ม.6/5    ม.6/6      ม.6/7    ม.6/8

ศ 3.2      ม.6/2    ม.6/3

รวม  10  ตัวชี้วัด

 

About the instructor

Wandee Bungploeng
ครูนาฏศิลป์

Course Curriculum

การละครที่ไม่ใช้ท่ารำ
การแสดงละครมีสืบทอดกันมายาวนาน และหลากหลายประเภท การละครของไทยในยุคปลายรัชสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้รับอิทธิพลจากโลกตะวันตก จึงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกันทำให้เกิดการแสดงละครที่ไม่ใช้ท่ารำ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?