วิชาการงานอาชีพ ง23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                                                             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

รหัสวิชา ง23101 รายวิชา การงานอาชีพ                                           ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง                สัดส่วนคะแนน ระหว่างภาคเรียน : ปลายภาค = 80 : 20

 

          ศึกษา ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความสะอาด ดูแลรักษาเสื้อผ้า เช่น การซัก ตาก พับ เก็บ เสื้อผ้าที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด การเตรียมการประกอบอาหารประเภทสำรับ การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ การจัดการธุรกิจประเภทต่าง ๆ การขยายพันธุ์พืช โดยใช้ทักษะการแสวงหาความรู้ ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม สังเกตและบันทึกขั้นตอนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ

โดยนำกระบวนการความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการจัดการสืบค้นรวบรวมข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใช้ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ และ ความคิดสร้างสรรค์วัสดุเหลือใช้หรือสิ่งของที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดปัญหา รวมถึงการใช้ทักษะชีวิตและอาชีพ การบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการเสาะแสวงหาความรู้ และทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

เพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

รหัสและตัวชี้วัด

ง 1.1 ม 3/1

ง 1.1 ม 3/2

ง 1.1 ม 3/3

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด            

 

What Will You Learn?

  • ขั้นตอนการทํางาน เช่น
  • - ก ารใช้อุปกรณ์อำนวย ความ สะดวก
  • ในการทํางานบ้าน
  • - การจัดและตกแต่งห้อง
  • - การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก ค้าส่ง
  • ร้านสะดวกซื้อ และห้างสรรพสินค้า
  • -การทํางานโดยใช้กระบวนการกลุุ่ม เช่น
  • - ก ารเตรียม ประกอบ จัดตก แต่ง
  • และบริการอาหาร
  • - การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?