วิชาการงานอาชีพ ง21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

Categories: ม.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

รหัสวิชา ง21101 รายวิชา การงานอาชีพ                                        ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการ โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล รู้ความหมายของครอบครัว ประเภทของครอบครัว บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อครอบครัว วิธีสร้างสัมพันธ์ที่ในในครอบครัว การดูแลรักษาบ้านให้น่าอยู่ โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดบ้าน

บอกวิธีการทำความสะอาดอย่างเป็นขั้นตอน สามารถจัดตกแต่งห้อง แต่งบ้านและอธิบายขั้นตอนการทำงานโดยใช้ทักษะในการจัดเตรียม ประกอบ ตกแต่ง อาหารจานเดียว การซัก ตาก พับเก็บ ซ่อมแซม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องมาตราฐานสากล ทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล และนำไปสร้างสรรค์นวัตกรรมแนวคิดศตวรรษที่ 21

อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพงานบ้าน มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพงานบ้าน เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ โดยมีความรู้ความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพงานบ้านด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและน้อม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตและการทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่ดีในการทำงาน ด้านความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มุ่งมั่น สะอาด ประณีต มีมารยาท มีเจตคติที่ดี

รหัสและตัวชี้วัด
ง 1.1 ม 1/1
ง 1.1 ม 1/2
ง 1.1 ม 1/3
รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

บทที่1 ทักษะกระบวนการทำงาน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?