วิชาการงานอาชีพ ง15101 ป.5 ภาคเรียนที่1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา ง 15101     รายวิชา การงานอาชีพ                ภาคเรียนที่  1-2  เวลา  40 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน: ปลายภาค=80:20                   

 

ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับการอธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกระบวนการทำงาน เช่น งานบ้าน การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผ้า การปลูกพืช การใช้ทักษะการจัดการในการทำงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว

การมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร และอธิบายลักษณะการแต่งกายประจำชาติของอาเซี่ยนโดยใช้กระบวนการอธิบาย กระบวนการใช้ และกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนนําวัสดุทางธรรมชาติมาประดิษฐ์ทางธรรมชาติ

เพื่อให้มีเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน การตรงต่อเวลา การใฝ่เรียนรู้ มีความประหยัด และกระตือรือร้นในการทำงาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความขยันอดทนมีความเพียรแบ่งปันใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

 

รหัสและตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.5/1

ง 1.1 ป.5/2

ง 1.1 ป.5/3

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • ในครอสนี้นักเรียนจะได้ออกแบบผ้ากันเปื้อนด้วยตนเองและสามารถนำผ้ากันเปื้อนที่ได้เย็บเองไปใช้ด้วยความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง

About the instructor

Course Curriculum

วิชาการงานอาชีพ ง15101 ป.5 ภาคเรียนที่1
คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รหัสวิชา ง 15101 รายวิชา การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1-2 เวลา 40 ชั่วโมง สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน: ปลายภาค=80:20 ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับการอธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนอย่างถูกต้องตามกระบวนการทำงาน เช่น งานบ้าน การซ่อมแซม ซัก ตาก เก็บ รีด พับเสื้อผ้า การปลูกพืช การใช้ทักษะการจัดการในการทำงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ การปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทในการทำงานกับสมาชิกในครอบครัว การมีจิตสํานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากร และอธิบายลักษณะการแต่งกายประจำชาติของอาเซี่ยนโดยใช้กระบวนการอธิบาย กระบวนการใช้ และกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนนําวัสดุทางธรรมชาติมาประดิษฐ์ทางธรรมชาติ เพื่อให้มีเจตคติต่อวิชาการงานอาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน การตรงต่อเวลา การใฝ่เรียนรู้ มีความประหยัด และกระตือรือร้นในการทำงาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความขยันอดทนมีความเพียรแบ่งปันใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต รหัสและตัวชี้วัด ง 1.1 ป.5/1 ง 1.1 ป.5/2 ง 1.1 ป.5/3 รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?