วิชาการงานอาชีพ ง14101 ป.4 ภาคเรียนที่1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา ง 14101     รายวิชา การงานอาชีพ                ภาคเรียนที่  1   เวลา  20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน: ปลายภาค=80:20                         

อธิบายเหตุผลในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ การจัดกระเป๋านักเรียน การจัดตู้เสื้อผ้า การขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น การใช้ทักษะในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผลงานสำเร็จ การประกอบอาหารและเครื่องดื่ม การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากกระดาษ การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว การปลูกไม้ดอกไม้ ไม้ประดับ อาหารประจำชาติในประเทศต่างๆในอาเซี่ยน ฝึกปฏิบัติ ดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว จัดโต๊ะเขียนหนังสือ จัดกระเป๋านักเรียน จัดตู้เสื้อผ้า ขจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยการด้น ประกอบอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจาก กระดาษ จัดเอกสารส่วนตัว ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ             โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกันและการแสวงหาความรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่นกะลามะพร้าวนำมาทำเป็นพานใส่ของ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีมารยาท ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในการทำงานรู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียรแบ่งปันใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

รหัสและตัวชี้วัด

ง 1.1 ป 4/1

ง 1.1 ป 4/2

ง 1.1 ป 4/3

รวมทั้งหมด 3 ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว ตัวอย่างของใช้ส่วนตัว และวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวของตนเอง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่1 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?