วิชากฎหมายเบื้องต้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเมือง: ความหมายและความสำคัญ แนวคิด เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐ ชาติ และระบบการเมือง ระบอบการปกครองรูปแบบ ต่างๆ ได้แก่ การปกครองระบอบประชาธิปไตย การปกครองระบอบเผด็จการ รวมถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย ตลอดจนการศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสำคัญของกฎหมาย ระบบกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

What Will You Learn?

  • 1) เสนอแนวทางการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ความเข้าใจและการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศได้
  • 2) วิเคราะห์ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องธำรงรักษาไว้ ซึ่งการปกครองระบบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้
  • 3) มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?