ภาษาไทย ท32101 ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รหัส ท 32101                รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน                             ภาคเรียนที่  1   เวลา   40  ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน :ปลายภาค = 70 : 30                                        จำนวนหน่วยกิต   1.0
…………………………………………………………………………………………………………………..

ฝึกการอ่าน เขียน ฟัง ดูและพูดโดยอ่านตีความ แปลความ ขยายความวิเคราะห์ วิจารณ์ เลือกอ่านตามจุดประสงค์การอ่าน บทอาขยาน เขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิชาการใช้กระบวนการเขียน พัฒนางานเขียน มารยาทในการเขียน การอ้างอิงแหล่งที่มา นิสัยรักการเขียน การจดบันทึกหรือเขียนเรื่องราวต่างๆการฟังและดูสื่อรูปแบบต่างๆ มารยาทในการฟัง การดู การพูด คำราชาศัพท์ คำและ กลุ่มคำ การแต่งร่ายสุภาพ ศึกษาวรรณคดีและวรรณกรรมประเภทโคลง ร่าย ลิลิต บทความสารคดี นวนิยาย นิยาย หลักการวิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น ประวัติวรรณคดีสมัยธนบุรี กวีและวรรณคดีสำคัญเหตุการณ์บ้านเมืองที่สัมพันธ์และส่งเสริมวรรณคดีรวมทั้งวรรณกรรมในท้องถิ่น ประกาศแช่งน้ำและสังข์ทองฉบับนครสวรรค์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีเหตุผล มีวิจารณญาณตามหลักการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน ใช้ภาษาในการพูดสื่อสารในการทักทายในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเหมาะสม เขียนอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ฟัง ดูได้อย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล เหมาะสมท่องจำบทอาขยาน บทร้อยกรองตามความสนใจ
โดยใช้กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่ม การฝึกทักษะการฟัง การดูและการพูด การศึกษาค้นคว้า การสืบค้น การอธิบาย การรายงาน การอภิปราย การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การปฏิบัติจริง การใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ การแสดงผลงาน  พร้อมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ
เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีจิตสำนึก รักความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาไทย สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัว และมีความรอบรู้ในด้านต่างๆ มีความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต และบูรณาการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ โดยการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.5/1,ม.5/2,ม.5/5,ม.5/6                           ท 5.1 ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/4
ท 2.1 ม.5/1,ม.5/6                                      รวม 16 ตัวชี้วัด
ท 3.1 ม.5/1,ม.5/2,ม.5/3,ม.5/5
ท 4.1 ม.5/2,ม.5/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Show More

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?