ภาษาไทย ท23101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

                       ท๒๓๑๐๑   ภาษาไทย                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                                          เวลาเรียน ๑๒๐ ชั่วโมง

ศึกษาและจำแนกการใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย วิเคราะห์โครงสร้างประโยคซับซ้อน วิเคราะห์ระดับภาษา ใช้คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ อธิบายความหมายคำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งบทร้อยกรอง อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วร้อยกรองได้ถูกต้อง ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน อ่านเรื่องต่าง  ๆ  แล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความ วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ดีขึ้น ประเมินความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้สนับสนุนในเรื่องที่อ่าน วิจารณ์ความสมเหตุสมผล การลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้จากงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด และเขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติ โดยการเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็นและทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ เขียนย่อความ เขียนจดหมายกิจธุระ เขียนอธิบายชี้แจง และความคิดเห็น และโต้แย้งอย่างมีเหตุผล เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ กรอกแบบสมัครงานพร้อมเขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู้ และทักษะของตนเองที่เหมาะสมกับงาน เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน มีมารยาทในการเขียน แสดงความคิดเห็นและประเมินเรื่องจากการฟังและการดู วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู เพื่อนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา พูดในโอกาสต่าง ๆ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ พูดโน้มน้าวโดยการนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหา อย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

รหัสตัวชี้วัด

ท ๑.๑      ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔, ม. ๓/๕, ม. ๓/๖, ม. ๓/๗, ม. ๓/๘, ม. ๓/๙, ม. ๓/๑๐                ท ๒.๑     ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔, ม. ๓/๕, ม. ๓/๖, ม. ๓/๗, ม. ๓/๘, ม. ๓/๙, ม. ๓/๑๐                    ท ๓.๑     ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔, ม. ๓/๕, ม. ๓/๖                                                                                ท ๔.๑     ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔, ม. ๓/๕, ม. ๓/๖                                                                                ท ๕.๑     ม. ๓/๑, ม. ๓/๒, ม. ๓/๓, ม. ๓/๔

รวมทั้งหมด ๓๖ ตัวชี้วัด

 

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก

 • บทละครพูดเรื่องเห็นแก่ลูก
  00:00
 • คำไทยแท้และคำยืมภาษาอังกฤษ
  15:37
 • คำยืมภาษาจีนและญีี่ปุ่น
  15:36
 • คำยืมภาษาบาลี – สันสกฤต
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?