ภาษาไทย ท21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รหัส   ท21101        รายวิชาภาษาไทย                                            ภาคเรียนที่  1 เวลา  60 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายปี =70 : 30                                              จำนวนหน่วยกิต  1.5

 

ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรม โดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง  การอ่านจับใจความ  การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ การอ่านหนังสือตามความสนใจ ฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียนสื่อสาร เขียนบรรยายประสบการณ์ เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ การเขียนรายงาน การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และใช้ภาษาในการสื่อสารในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเหมาะสมและศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทย  การสร้างคำประสม คำซ้ำ คำซ้อน และคำพ้อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11  วิเคราะห์ ประเมินค่า  และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องนิราศภูเขาทอง  โคลงโลกนิติ  สุภาษิตพระร่วง ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  บทเพลงในท้องถิ่น เช่น บทเพลงปฏิพากษ์ เพลงกล่อมเด็ก และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าและ ตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟัง ดู และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียน มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ดำเนินชีวิตในทางสายกลาง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีความรู้สำนึกในคุณธรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะด้วยหลัก 3R 1. ลดการใช้(Reduce) 2. ใช้ซ้ำ(Reuse) 3.รีไซเคิล(Recycle) ได้อย่างถูกต้อง

 

ตัวชี้วัด

1.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8      ม.1/9

ท 2.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8      ม.1/9

ท 3.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6

ท 4.1   ม.1/1   ม.1/2

ท 5.1   ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5

รวม 31  ตัวชี้วัด

 

 

 

Show More

What Will You Learn?

  • 1.นักเรียนมีความรู้และทักษาะ หลักการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
  • 2.นักเรียนมีสมรรถนะในการสื่อสารภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาสมกับสถานการณ์
  • 3.นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยและสืบสานภูมิปัญญาทางภาษาจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน สามารถวิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรม พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1เสียงในภาษาไทย และการสร้างคำ
เสียงและคำในภาษาไทยเป็นเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องลักษณะ และฝึกฝนการอ่านการพูดออกเสียงให้ถูกต้อง และชัดเจน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?