ภาษาไทย ท13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้      ภาษาไทย                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัส ท 13101             รายวิชา ภาษาไทย        ภาคเรียนที่ 1 – 2        เวลา 200 ชั่วโมง

 

          อ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆรวมทั้งคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นประกอบด้วย  คำที่มีตัวการันต์ คำที่มี รร  คำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง คำพ้อง คำพิเศษอื่นๆ เช่นคำที่ใช้ ฑ ฤ ฤา การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนอักษรไทย การเขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ การเขียนบันทึกประจำวัน การเขียนจดหมายลาครู การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ ภาพ และหัวข้อที่กำหนด และมีมารยาทในการเขียน ใช้ภาษาเขียนเหมาะสมกับเวลา สถานที่ และบุคคล ไม่เขียนล้อเลียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง

การแนะนำ เชิญชวนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในด้านต่างๆ เช่น การรักษาความสะอาดของร่างกาย การเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน การพูดในโอกาสต่างๆ และได้สอนภาษาเพื่อนำไปสู่อาเซียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นี้ให้เรียนรู้เกี่ยวกับ การพูดขอร้อง การพูดทักทาย การกล่าวคำขอบคุณและขอโทษ  มีมารยาทในการฟัง  ไม่รบกวนผู้อื่นขณะฟัง  ไม่แสดงกิริยาไม่เหมาะสม ไม่พูดแทรกขณะที่ฟัง  ให้เกียรติผู้พูดด้วยการปรบมือ  มีมารยาทในการดู

การระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็กเพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จัก  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดี  วรรณกรรม  และเพลงพื้นบ้าน  ในที่นี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องด่างเกยชัย บทเรียนตามความสนใจท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ และสอนให้นักเรียนได้รู้จักดำรงชีวิตแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมและสอดแทรกค่านิยม 12 ประการในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำให้ถูกต้องและเหมาะสม และบูรณาการการรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ “การคัดแยกประเภทขยะ”

 

ตัวชี้วัด

ท 1.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4, ป 3/5, ป 3/6, ป 3/7, ป 3/8, ป 3/9

ท 2.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4, ป 3/5, ป 3/6

ท 3.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4, ป 3/5, ป 3/6

ท 4.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4, ป 3/5, ป 3/6

ท 5.1   ป 3/1, ป 3/2, ป 3/3, ป 3/4

รวม  31  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • สาระที่ ๑ การอ่าน มาตรฐาน ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
  • สาระที่ ๒ การเขียน มาตรฐาน ท ๒.๑ ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท ๓.๑ สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
  • สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
  • สาระที่ ๕ วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท ๕.๑ เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ สระไทยใช้ประสมคำ (สัปดาห์ที่ ๑)
สระใช้ประสมกับพยัญชนะและวรรณยุกต์ให้เป้นคำที่มีความหมายเพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ มาตรา ก กา …… รู้ว่าไม่มีตัวสะกด (สัปดาห์ที่ ๒)
คำที่ไม่มีตัวสะกดทุกคำจัดเป็นคำในมาตรา ก กา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?