วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม

สัปดาห์ที่1 ชั่วโมงที่1 การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

           หมายถึง การเขียนเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ รู้จักคุ้นเคยหรือได้ประสบมาด้วยตนเองเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบ

วิธีการเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์

          ๑. การเขียนเล่าเรื่องครอบครัว ควรบอกจำนวนสมาชิก อาชีพของพ่อแม่ เหตุการณ์ที่ประทับใจ

ที่เกิดขึ้นในครอบครัว

          ๒. การเขียนเล่าเรื่องกีฬาที่ตนเองสนใจ ควรอธิบายเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับ

          ๓. การเขียนเล่าเรื่องที่ได้ไปท่องเที่ยว ควรบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้ไปท่องเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจ และความรู้สึกของตนเองต่อสถานที่นั้น

          ๔. การเขียนเล่าเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจ ควรเล่าเรื่องตามลำดับ บรรยายความรู้สึก และข้อคิดที่ได้รับ