รายการบทเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 3 ทันข่าวเหตุการณ์
0/2
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม
0/1
ดรุณศึกษา (เรียนทุกวันศุกร์)
0/11
ทบทวนหลักภาษา
0/20
Lesson: สัปดาห์ที่1 ชั่วโมงที่1 การเขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์
About Lesson

การเขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์

           หมายถึง การเขียนเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ รู้จักคุ้นเคยหรือได้ประสบมาด้วยตนเองเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้ทราบ

วิธีการเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับประสบการณ์

          ๑. การเขียนเล่าเรื่องครอบครัว ควรบอกจำนวนสมาชิก อาชีพของพ่อแม่ เหตุการณ์ที่ประทับใจ

ที่เกิดขึ้นในครอบครัว

          ๒. การเขียนเล่าเรื่องกีฬาที่ตนเองสนใจ ควรอธิบายเหตุผลและประโยชน์ที่ได้รับ

          ๓. การเขียนเล่าเรื่องที่ได้ไปท่องเที่ยว ควรบรรยายเกี่ยวกับสถานที่ที่ได้ไปท่องเที่ยว กิจกรรมที่น่าสนใจ และความรู้สึกของตนเองต่อสถานที่นั้น

          ๔. การเขียนเล่าเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจ ควรเล่าเรื่องตามลำดับ บรรยายความรู้สึก และข้อคิดที่ได้รับ

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 3 ทันข่าวเหตุการณ์
0/2
วรรณคดีและวรรณกรรมหน่วยที่ 5 ธรรมชาติแสนงาม
0/1
ดรุณศึกษา (เรียนทุกวันศุกร์)
0/11
ทบทวนหลักภาษา
0/20
0% Complete