ภาษาไทย ท12101 ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

                                                       คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ภาษาไทย                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                                                          ภาคเรียนที่ 1 – 2

รหัส ท 12101                                                                                        เวลา 200  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน = 70 : 30

       ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำพื้นฐาน คำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น คำคล้องจอง ข้อความ และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านนิทานพื้นบ้าน เรื่อง ตำนานเจ้าพระยา อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้วสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด แสดงความคิดเห็น และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียน เชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำและมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และเรื่องสั้น ๆ ตามจินตนาการ และมีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยเล่าเรื่อง บอกสาระสำคัญ ตั้งคำถามและตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู พูดแนะนำตนเอง กล่าวคำทักทายภาษาอาเซียน ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ กล่าวคำขอโทษ พูดขอร้องในโอกาสต่าง ๆ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ แต่งประโยคและเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้น ๆ ได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร บอกลักษณะของคำคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็กเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

           กิจกรรมการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการอ่านและการเขียน อ่านเรื่องสั้น ๆ แข่งขันเขียนคำ รวมทั้งสอดแทรกการฝึกทักษะอื่นควบคู่กันไป ซึ่งกิจกรรมจะอยู่ในลักษณะของบทบาทสมมุติ เกม ร้องเพลง ทายปริศนา การอภิปราย การระดมสมอง และการวาดภาพสื่อจินตนาการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซึ่งประกอบด้วย ความรู้และคุณธรรม  รักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะเป็นการทิ้งขยะลงในถังขยะ  การคัดขยะก่อนทิ้ง  และการนำขยะมาใช้ประโยชน์ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยและภูมิใจในภาษาประจำชาติ

 

ตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8

ท 2.1 ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4

ท 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7

ท 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5,

ท 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

รวม  27  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • - สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
 • - สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • - สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
 • - สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย
 • การเปลี่ยนแปลงของภาษา และพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
 • - สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็นวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ตัวอักษรไทย

 • เรื่อง พยัญชนะไทย อักษรไทยและสระในภาษาไทย สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • เรื่อง วรรณยุกต์และตัวเลขไทย สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • เรื่อง การแยกประเภทอักษรไทยตามพยัญชนะไทย สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • เรื่อง ฝึกอ่านคำ สะกดคำ สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 4
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 มาตรา ก กา

 • เรื่อง มารู้จัก มาตรา ก กา สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • เรื่อง อ่านสะกดคำ ในมาตรา ก กา สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • อ่านคำ และความหมายของคำในมาตรา ก กา สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • อ่านประโยค และบทร้อยกรอง ที่มีคำใน มาตรา ก กา สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • มาตรา ก กา มหาสนุก
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?