วิชาภาษาไทย ท11101 ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาและฝึกอ่านออกเสียงคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งคำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระ    การเรียนรู้อื่น บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน อ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ แล้ว สามารถตอบคำถาม เล่าเรื่องย่อ คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน อ่านเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน และมีมารยาทในการอ่าน คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ และมีมารยาทในการเขียน ฟังคำแนะนำ คำสั่งง่าย ๆ และปฏิบัติตาม จับใจความจากเรื่องที่ฟังและดู ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง โดยตอบคำถาม เล่าเรื่อง พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก พูดแนะนำตนเอง กล่าวคำทักทายอาเซียน  ขอความช่วยเหลือ กล่าวคำขอบคุณ ขอโทษ และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยคง่าย ๆ และต่อคำคล้องจองง่าย ๆ บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก และท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนฝึกทักษะการฟัง การดู และการพูด ด้วยการฟังนิทาน สังเกตภาพ สำรวจสิ่งรอบตัว สนทนาจากประสบการณ์ ทายปริศนา เล่นเกม และร้องเพลงโดยสอดแทรกกิจกรรมให้ฝึกฝนการอ่านและการเขียน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  ซึ่งประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม  ค่านิยม 12 ประการ  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์ เสียสละ  อดทน กตัญญูต่อพ่อแม่  ครู อาจารย์  ใฝ่หาความรู้  รักษาวัฒนธรรม  มีศีลธรรม  เผื่อแผ่และแบ่งปัน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักภาษา เกิดทักษะในการใช้ภาษาสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีความชื่นชม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย และภูมิใจในภาษาประจำชาติ และสอนให้นักเรียนได้รู้จักการดำรงชีวิตแบบยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  รู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการกำจัดขยะ  เพื่อนำไปจำหน่ายเก็บออมไว้  ขยะบางอย่างนำไปประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้

What Will You Learn?

 • 1. วิธีการเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง
 • 2. ฝึกเขียนพยัญชนะไทยได้ถูกต้อง
 • 3. มีมารยาทการอ่าน
 • 4. บอกชื่อสระ วรรณยุกต์ และวิธีการเขียน
 • 5. เขียนสระและวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง
 • 6. เห็นความสำคัญของการบอกและเขียนสระและวรรณยุกต์ได้ถูกต้อง

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 อ่านและจำนำมาเล่า

 • ภาษาไทยสัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 1 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงทีี่ 1
  00:00
 • ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 2 ชั่วโมงที่ 4
  00:00
 • บทเรียน 9 : ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 1
  00:00
 • บทเรียนที่ 10 : ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2
  00:00
 • บทเรียนที่ 11 : ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 3
  00:00
 • บทเรียนที่ 12 : ภาษาไทย สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 4
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?