ภาษาอังกฤษ อ33101 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                                                              40 ชั่วโมง (1 หน่วยกิต)

ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย อ่านออกเสียงข้อความถูกต้องตามหลักการอ่าน  อธิบายและเขียนประโยคและข้อความสัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ   จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์  ข่าว/เหตุการณ์  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ  เลือกและใช้คำขอร้อง และให้คำแนะนำ  พูดและเขียนเสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ  พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม   พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็น พูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆ ตามความสนใจ  พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งในท้องถิ่น สังคม และโลก เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียมและประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม แนะนำ และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค สำนวนคำพังเพย และสุภาษิตของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย  วิเคราะห์/อภิปรายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย  ค้นคว้า/สืบค้น บันทึก สรุป  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน  ใช้ภาษาสื่อสารใน สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล  ข่าวสาร ของโรงเรียน  ชุมชน  และท้องถิ่น/ประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ

ตัวชี้วัด:

มฐ ต 1.1 ม.6/1-4                          มฐ ต 1.2 ม.6/1-5

มฐ ต 1.3 ม.6/1-3                          มฐ ต 2.1 ม.6/1-3

มฐ ต 2.2 ม.6/1-2                          มฐ ต 3.1 ม.6/1

มฐ ต 4.1 ม.5/1                              มฐ ต 4.2 ม.5/1-2

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?