วิชาภาษาอังกฤษ อ32101 ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ                                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัส อ32101  รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                           ภาคเรียนที่ 1      เวลา  40 ชั่วโมง

การปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ การใช้งานต่างๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่านออกเสียงข้อความ ข่าว ประกาศ โฆษณา บทร้อยกรอง  และบทละครสั้น (skit) ถูกต้องตามหลักการอ่าน การอธิบายและเขียนประโยค และข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆที่อ่านรวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่านจากการจับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ  ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่าน  เรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี หรือ เรื่องราวที่เป็นลักษณะความเป็นอยู่/ลักษณะนิสัยของบุคลากรในท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ และกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ  การเลือก  และใช้คำขอร้อง  ให้คำแนะนำ  ชี้แจง  คำอธิบายอย่างคล่องแคล่วการพูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ  ตอบรับ  และปฏิเสธ  การให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จำลอง  หรือสถานการณ์จริงอย่างเหมาะสม  การพูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย  อธิบาย  เปรียบเทียบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง/ประเด็น/ข่าว/เหตุการณ์ที่ฟังและอ่านอย่างเหมาะสม การพูดและเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง/ประสบการณ์/ข่าว/เหตุการณ์เรื่องและประเด็นต่างๆ และสามารถเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดและหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  การพูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ  แก่นสาระที่ได้จากการวิเคราะห์ เรื่อง กิจกรรม ข่าว เหตุการณ์ และสถานการณ์ตามความสนใจ การเข้าร่วมแนะนำ  และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม การวิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างมีเหตุผล การค้นคว้า/สืบค้น  บันทึก สรุป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และนำเสนอด้วยการพูด และการเขียนการใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น / ค้นคว้า / รวบรวมวิเคราะห์ และสรุปความรู้ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพ  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชน  และท้องถิ่นประเทศชาติเป็นภาษาต่างประเทศ

โดยใช้กระบวนการฟัง  กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน  กระบวนการเขียน กระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา  มีเจตคติที่ดีต่อภาษารักการเรียนรู้ภาษา มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการประกอบอาชีพใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาท  ถูกต้อง  หรือมีวิจารณญาณตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด :

ต 1.1 ม.5/1-4                          ต 1.2 ม.5/1-5

ต 1.3 ม.5/1-3                          ต 2.1 ม.5/1-3

ต 2.2 ม.5/1-2                          ต 3.1 ม.5/1

ต 4.1 ม.5/1                              ต 4.2 ม.5/1-2

รวม  21  ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

 • Grammar
 • Vocabulary
 • Function
 • Listening: การฟังบทสนทนาสั้นๆ แบบไม่เป็นทางการ (ฟังและเลือกภาพที่ถูกต้อง)
 • Speaking: การพูดบรรยายเรื่องต่างๆ
 • Reading: การอ่านบทอ่านเพื่อเรียนรู้, การอ่านแบบทดสอบ (a quiz), การอ่านการ์ตูนสั้นๆ, การอ่านบทสนทนาที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยง, การอ่านจดหมายแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้ข่าวสาร, การอ่านออกเสียงบทอ่าน
 • Writing: การเขียนย่อหน้าสั้นๆ, การเขียนจดหมายแบบไม่เป็นทางการเพื่อให้ข่าวสาร
 • Culture: การกล่าวขอโทษ, การพูดแนะนำผู้อื่น

About the instructor

Course Curriculum

Week1 (hr.1) – Unit 1 Neighbours (Our World1)

 • Vocabulary
 • Structures
 • Exercise 1
 • Exercise 2
 • Teaching Video Clip
  00:00

Week1 (hr.2) – Unit 1 Neighbours (Our World2)

 • Vocabulary and Phrases
 • Study Skills
 • Reading : Love your neighbours?
 • Exercise 3a
 • Exercise 3b
 • Teaching Vedio Clip
  00:00

Week2 (hr.1) – Unit 1 Neighbours (Vocabulary Practice1)

 • Vocabulary
 • Structures
 • Exercise 1a
 • Exercise 3 (Upstream Workbook Page 5)
 • Teaching Video Clip
  00:00

Week2 (hr.2) – Unit 1 Neighbours (Vocabulary Practice2)

 • Teaching Video Clip
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?