ภาษาอังกฤษ อ22101 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รหัส อ 22102  รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                                ภาคเรียนที่ เวลา 60  ชั่วโมง
สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค 70:30                                       จำนวน 1.5  หน่วยกิต

ปฏิบัติตามคำแนะนำ อ่านออกเสียงข้อความและบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่าน สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ให้คำแนะนำ พูดและเขียนตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ พร้อมให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับบุคคลและโอกาส ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และสามารถเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  เช่น ความพอประมาณ  มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ฯลฯ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ค้นคว้า  รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ภูมิศาสตร์) จากแหล่งการเรียนรู้ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมและท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต การประกอบอาชีพ ตลอดจนประเพณี วัฒนธรรมที่สำคัญ ของชุมชนชาวนครสวรรค์  และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม การแยกประเภทของขยะ และนำขยะที่สามารถนำกลับมาใช้นำมาประยุกต์ หรือรีไซเคิลใช้ใหม่ และสามารถทิ้งขยะได้ถูกต้อง  อาหาร เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ อาชีพ สถานที่ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

ตัวชี้วัด
1.2 ม.2/3
1.3 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
 2.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3
2.2 ม.2/1, ม.2/2
4.2 ม.2/1, ม.2/2

รวม       11    ตัวชี้วัด

Show More

What Will You Learn?

  • - ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหว่างบุคคล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม
  • - ผู้เรียนสามารถพูดและเขียนเพื่อขอข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างเหมาะสม
  • - ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และลำดับคำตามโครงสร้างของประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?