รายการบทเรียน
Lesson: Superlative (สัปดาห์ที่ 3 ชั่วโมงที่ 2)
About Lesson

1. หนังสือเรียน หน้า 61 Ex. 6 นักเรียนจัเปลี่ยน adjective ในวงเล็บให้เป็น superlative แล้วเลือกชื่อที่ให้มาเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง จากนั้นเปิด CD ฟังเพื่อตรวจคำตอบ

2. หนังสือเรียน หน้า 61 Ex. 7  ให้นักเรียนเปรียบเทียบสิ่งที่กำหนดให้

3. หนังสือเรียน หน้า 61 Ex. 8 นักเรียนใช้ข้อมูลในตารางเขียนเปรียบเทียบรถยนต์ของบุคคล 

Exercise Files
Our Wonderful world (Superlative).pptx
Size: 1.32 MB
รายการบทเรียน
0% Complete