ภาษาอังกฤษ อ13101 ป.3 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 

อ13101    ภาษาอังกฤษ                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1-2  เวลา   60   ชั่วโมง   จำนวน  1.5  หน่วยกิต

 

การพูดโต้ตอบด้วยคำสั้น ๆ ง่าย ๆ ในการสื่อสารระหว่างบุคคล ตามแบบที่ฟัง  การใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง การบอกความต้องการง่าย ๆ ของตนเองตามแบบที่ฟัง การพูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆเกี่ยวกับ ตนเองและเพื่อนตามแบบที่ฟัง การบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับ สิ่งต่างๆ ใกล้ตัว หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง การพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องใกล้ตัว การจัดหมวดหมู่คำาตามประเภทของ บุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟัง หรืออ่าน การพูดและทำท่าประกอบตามมารยาท สังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบอกชื่อและคำศัพท์ง่าย ๆ เกี่ยวกับ เทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง และ ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา การเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย การบอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คำ กลุ่มคำและประโยคง่าย ๆ ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย การบอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระ การเรียนรู้อื่น การฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน  การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวม คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว

โดยใช้กระบวนการฟัง กระบวนการพูด  กระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน  กระบวนการดูหรือพินิจ  กระบวนการสื่อความ  ทักษะทางภาษาหรือกระบวนการทางภาษา  กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ

เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษา  รักการเรียนรู้ภาษา  มีประสิทธิภาพในการสื่อความ  สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้  ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและการประกอบอาชีพ  ใช้ภาษาได้อย่างมีมารยาท ถูกต้อง มีวิจารณญาณ  ตลอดจนใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยและมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบครอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเองการวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลาย  ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัดโดยสร้างสถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่ใกล้ตัวผู้เรียน การให้ข้อมูลตนเองและโรงเรียน และการเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักรณรงค์ ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในโรงเรียนหรือห้องเรียนตัวเองให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น มีวาทะศิลป์ และมารยาทในการพูด กล้าแสดงออก เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ความมีเหตุผลและเงื่อนไขคุณธรรม

 

ตัวชี้วัด

 

ต 1.2 ป.3/1

ต 1.2 ป.3/2

ต 1.2 ป.3/3

ต 1.2 ป.3/4

ต 1.2 ป.3/5

ต 1.3 ป.3/1

ต 1.3 ป.3/2

ต 2.1 ป.3/1

ต 2.1 ป.3/2

ต 2.1 ป.3/3

ต 2.2 ป.3/1

ต 3.1 ป.3/1

ต 4.1 ป.3/1

ต 4.2 ป.3/1

 

รวม 18 ตัวชี้วัด


	
Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Self

 • Pre-test – Greetings
 • ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 1 คาบที่ 1 – Greetings
  00:00
 • ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 2 คาบที่ 2 – Articles
  00:00
 • ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 1 คาบที่ 3 – Greetings
  00:00
 • ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 2 คาบที่ 1 – Numbers
  00:00
 • ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 1 คาบที่ 2 – Greetings
  00:00
 • ภาษาอังกฤษ สัปดาห์ที่ 2 คาบที่ 3 – Nouns
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?