ประวัติศาสตร์ ส33102 ม.6 ปีการศึกษา 2567

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รหัส ส33102    รายวิชา  ประวัติศาสตร์                                ภาคเรียนที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 70 : 30                             จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษาวิเคราะห์ความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์สากล อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส – ยูเฟรทีส ไนล์ หวางเหอ สินธุ และอารยธรรมกรีกโรมันการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการ

เปลี่ยนแปลงของโลกเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การขยาย การล่าอาณานิคมของประเทศในยุโรปไปยังทวีปอเมริกา แอฟริกาและเอเชีย และผลกระทบ ความร่วมมือและความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21    และความร่วมมือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการทางสังคม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์  กระบวนการแก้ปัญหากระบวนการกลุ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในการทำงานรักษ์สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะโดยนำสิ่งที่มีอยู่หรือไม่ใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์สากล            มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ

 

ตัวชี้วัด                

ส. 4.2    ม.4-6/2 ,  ม.4-6/3 ,  ม.4-6/4

รวม  3   ตัวชี้วัด

 

 

What Will You Learn?

  • 1. เวลาและการเทียบศักราช
  • 2. การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์สากล
  • 3. อารยธรรมของโลกยุคโบราณ
  • 4. เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อโลกยุคปัจจุบัน
  • 5. สถานการณ์สำคัญของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 21

About the instructor

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?