หน่วยที่ ๓ เรื่องละครไทย?

ละครไทยจะต้องมีทักษะในการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ ในการสื่อความหมายในการแสดง ละครไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละยุค

หน่วยที่ 4 เรื่องการชม วิจารณ์ และประเมินคุณภาพการแสดง?

การชม วิจารณ์ และประเมินคุณภาพการแสดง จะต้องวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร ตลอดจนพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินการแสดง
วิวัฒนาการละครไทย

สมัยสุโขทัย

 • รับวัฒนธรรมทางด้านการละครของอินเดียเข้ามา คือ รำและระบำ ได้วิวัฒนาการขึ้น
 • มีการกำหนดให้เป็นแบบแผนและบัญญัติคำที่เรียกศิลปะแห่งการ แสดงว่า โขน ละคร ฟ้อน รำ
 • มีการแสดงละครเป็นเรื่อง คือ เรื่องมโนห์ราและเกิดละครแก้บน

สมัยอยุธยา

 • การละครมีวิวัฒนาการที่เป็นแบบแผน มีจารีต ความเชื่อ และเคล็ดลางต่างๆ ในการแสดงเกิดขึ้น
 • รับอิทธิพลจากอินเดีย ผ่านเข้ามาทางเขมร ชวา และมลายู
 • มีละคร เกิดขึ้น ๓ ชนิด คือ ละครชาตรี ละครนอก และละครใน

สมัยธนบุรี

 • สมัยนี้ยังถือเป็นราชประเพณีว่า ละครผู้หญิงจะมีได้แต่เฉพาะภายในพระราชฐาน
 • มีละครหลวงที่แสดงโดยผู้ชายเกิดขึ้น สืบทอดละครมาจากสมัยอยุธยา
 • มีละครใน ละครนอก และละครของเอกชน

สมัยรัตนโกสินทร์

 • ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๔ การแสดงนาฏศิลป์ มีวิวัฒนาการออกมาในรูปโขน ละคร
 • มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นองค์อุปถัมภ์