รายการบทเรียน
หน่วยที่ ๓ เรื่องละครไทย
ละครไทยจะต้องมีทักษะในการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ ในการสื่อความหมายในการแสดง ละครไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละยุค
0/4
หน่วยที่ 4 เรื่องการชม วิจารณ์ และประเมินคุณภาพการแสดง
การชม วิจารณ์ และประเมินคุณภาพการแสดง จะต้องวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร ตลอดจนพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินการแสดง
0/1
Lesson: ความเป็นมาของละครไทย
About Lesson

https://wordwall.net/th/resource/27523016  

ละครไทย

          มีคุณค่าในฐานะที่เป็นที่รวมศิลปะสาขาต่างๆ โดยเฉพาะศิลปะแขนงวิจิตรศิลป์ และประณีตศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะแห่งความงาม

          มีความมุ่งหมาย เพื่อสนองความต้องการทางอารมณ์ สติปัญญา ก่อให้เกิดอารมณ์สะเทือน

          มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณแล้ว โดยคนไทยมีนิทานเรื่องมโนห์รา ที่นำมาแสดง และเล่าเป็นนิทานสืบต่อกันมาเป็นเวลานับพันๆ ปี

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ ๓ เรื่องละครไทย
ละครไทยจะต้องมีทักษะในการแสดงที่หลากหลายรูปแบบ ในการสื่อความหมายในการแสดง ละครไทย มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในแต่ละยุค
0/4
หน่วยที่ 4 เรื่องการชม วิจารณ์ และประเมินคุณภาพการแสดง
การชม วิจารณ์ และประเมินคุณภาพการแสดง จะต้องวิจารณ์การแสดงตามหลักนาฏศิลป์และการละคร ตลอดจนพัฒนาและใช้เกณฑ์การประเมินการแสดง
0/1
0% Complete