หน่วยที่ 1 การแสดงนาฏศิลป์ไทย?

การแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ การแสดงนาฏศิลป์เป็นคู่
การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ สัปดาห์ที่ 2 (ชั่วโมงที่ 2)

การแสดงนาฏศิลป์เป็นหมู่ คือ การแสดงที่ใช้  ผู้แสดงมากกว่า ๒ คนขึ้นไป ความสวยงามของ

  การแสดงอยู่ที่การร่ายรำที่มีความพร้อมเพรียงกัน   ของผู้แสดง เช่น รำวงมาตรฐาน ระบำดอกบัว

  รำเทพบันเทิง ระบำศรีวิชัย  ระบำสุโขทัย  รำกลองยาว

ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง รำวงมาตรฐาน

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รำวงมาตรฐาน

ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง รำวงมาตรฐาน  

วิชานาฏศิลป์ ป.4 เรื่อง การแสดงรำวงมาตรฐาน