นาฏศิลป์ ศ12101 ป.2 ภาคเรียนที่1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา นาฏศิลป์     รหัสวิชา ศ12101                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน 1-2                                      เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

          ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหวแบบอิสระ การเคลื่อนไหวแบบมีรูปแบบ การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ และการประดิษฐ์ท่าทางประกอบเพลง การเรียนรู้พื้นฐานท่าทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์และภาษาท่า นำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ท่าทางประกอบเพลงเพื่อเป็นการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมโดยปฏิบัติท่าทางประกอบเพลง หนูน้อยนักรีไซเคิล รวมทั้งการเป็นผู้ชมที่ดี    การมีมารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย การปฏิบัติตนที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม และเรียนรู้ประวัติความเป็นมา วิธีปฏิบัติการละเล่นของเด็กไทยในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ รู้คุณค่า นำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม มีค่านิยม 12 ประการรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด การระบุ การอธิบาย การคิดสร้างสรรค์   การบอกเล่า วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ กระบวนการกลุ่ม เกม การประดิษฐ์ กระบวนการฝึกปฏิบัติ และสามารถใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านระบบ LMS

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ศ.3.1    ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4 , ป.2/5

ศ.3.2    ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3

รวม  8  ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

  • นักเรียนเข้าใจหลักในการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ
  • นักเรียนความหมายนาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย
  • นักเรียนเรียนรู้มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์ไทย
  • นักเรียนเข้าใจการละเล่นพื้นบ้านของไทย

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ
การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว ซึ่งในการเคลื่อนไหวสามารถนำจังหวะเข้ามามีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวได้ จะทำให้การเคลื่อนไหวนั้นมีระเบียบและเกิดความพร้อมเพรียงสวยงาม ซึ่งในการเคลื่อนไหวเราสามารถประดิษฐ์ท่าทางให้เข้ากับจังหวะและเนื้อหาของบทเพลงได้ จะทำให้การเคลื่อนไหวมีความน่าสนใจ สวยงามมากขึ้น

  • การเคลื่อนไหวอย่างอิสระและการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ (สัปดาห์ที่1)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?