วิชานาฏศิลป์ ศ11101 ป.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รายวิชา นาฏศิลป์     รหัสวิชา ศ11101                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน 1-2                                              เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

ศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบท่าทางของคน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ ซึ่งจะมีการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมปฏิบัติท่าทางประกอบเพลง ฮีโร่เก็บขยะ อันเป็น ลักษณะของท่าทางการเลียนแบบการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเรียนรู้พื้นฐานท่าทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์และภาษาท่า การแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภท ระบำ รำ ละคร โขน การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง หรือนาฏศิลป์ท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค เช่น การแสดงเต้นกำรำเคียว เป็นต้น และเรียนรู้การละเล่นของ เด็กไทยในแต่ละท้องถิ่น และมีมารยาทในการรับชมการแสดงนาฏศิลป์ไทยอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการแสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ รู้คุณค่า นำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตประจำวัน บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ประกอบด้วยความรู้และคุณธรรม มีค่านิยม 12 ประการ รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ

โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิด การระบุ การอธิบาย การคิดสร้างสรรค์   การบอกเล่า วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  กระบวนการกลุ่ม  เกม การประดิษฐ์ และกระบวนการฝึกปฏิบัติ และใช้เทคโนโลยีผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านระบบ LMS

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการ ตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เพื่อการทำงานและชีวิตประจำวัน มีความชื่นชม เห็นคุณค่าของ ศิลปวัฒนธรรมไทย    ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากลมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ศ.3.1    ป.1.1 , ป.1/2 , ป.1/3

ศ.3.2    ป.1/1 , ป.1/2

รวม  5  ตัวชี้วัด

What Will You Learn?

 • นักเรียนเข้าใจหลักการในการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบท่าทางของคน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติ
 • นักเรียนเข้าใจความหมายและลักษณะพื้นฐานท่าทางทางนาฏศิลป์ นาฏยศัพท์และภาษาท่า
 • นักเรียนเข้าใจหลักการในการแสดงนาฏศิลป์ไทย ประเภท ระบำ รำ ละคร โขน
 • นักเรียนเข้าใจการละเล่นของเด็กไทยในท้องถิ่น

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบท่าทางต่างๆ เป็นการฝึกทักษะความคิด จินตนาการ และทำให้ร่างกายแข็งแรง เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว

 • การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบธรรมชาติและคน (สัปดาห์ที่ 1)
  00:00
 • การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสัตว์และสิ่งของ (สัปดาห์ที่ 2)
  00:00
 • ประเมินตนเองก่อนเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?