หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม?

ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้

ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม สัปดาห์ที่ 16 (14-18 ก.พ.65)

          ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง

          งานทัศนศิลป์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน  วัสดุที่ใช้ทำมาจากธรรมชาติ  งานทัศนศิลป์ที่สำคัญมีดังนี้  หัตถกรรมเครื่องจักสานที่จังหวัดอ่างทอง  การสานปลาตะเพียนและงอบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การทำเครื่องปั้นดินเผาโอ่งมังกรที่จังหวัดราชบุรี