รายการบทเรียน
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม
ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0/1
หน่วยที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้
0/1
Lesson: การลงแสงเงาด้วยเส้น สัปดาห์ที่ 11 (10-14 ม.ค.65)
About Lesson

          เงา  คือ  ส่วนที่มืดเพราะมีวัตถุบังแสงทำให้เห็นเป็นรูปของวัตถุนั้น

          เงาจะเกิดตรงข้ามกับแสงเสมอ  การลงแสงเงามี  2 วิธี  ได้แก่  การลงแสงเงาด้วยลายเส้น  และการลงแสงเงาด้วยสี

          การลงแสงเงาด้วยลายเส้น  เป็นความรู้เบื้องต้นของการเรียนรู้เรื่องแสงเงา  เพราะเห็นได้ชัดเจน  อุปกรณ์ที่นำมาเขียนลายเส้นเพื่อสร้างแสงเงามีหลายชนิด  เช่น  ดินสอ  ปากกา สีเมจิก

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม
ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0/1
หน่วยที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้
0/1
0% Complete