รายการบทเรียน
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม
ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0/1
หน่วยที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้
0/1
Lesson: การพิมพ์ภาพ สัปดาห์ที่ 1
About Lesson

การพิมพ์ภาพ
การพิมพ์ภาพคือการ สร้างภาพจากการใช้แม่พิมพ์ ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นแม่พิมพ์มีทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุดสังเคราะห์ภาพที่ เกิดจาการพิมพ์ภาพมีลักษณะเหมือนกับแม่พิมพ์ แต่เป็นภาพกลับกันด้านขวามือของแม่พิมพ์จะเป็นด้านซ้ายมือของภาพพิมพ์และ ด้านซ้าของแม่พิมพ์จะเป็นด้านขวามือของภาพพิมพ์
1.  วัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1.  วัสดุธรรมชาติเป็น วัสดุที่มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติซึ่งควรรู้จักเลือกนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์ได้ อย่างเหมาะสมวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาเป็นแม่พิมพ์ได้ อาจแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้
1)  วัสดุที่มาจากพืช เช่น ใบ กิ่ง ราก ดอก เปลือกเป็นต้น
2)  วัสดุที่มาจากสัตว์ เช่น เปลือกหอย ขนนก ขนเป็ดเป็นต้น
3)  วัสดุอื่น ๆ เช่น ดินเหนียว ก้อนกรวด ก้อนหินเป็นต้น
2.  วัสดุสังเคราะห์เป็น วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆซึ่งสามารถเลือกมาเป็นแม่พิมพ์ได้ วัสดุสังเคราะห์อาจแบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี้
1)  ประเภทเส้นใย เช่น เศษผ้า เชือก เป็นต้น
2)  ประเภทกระดาษ เช่น กระดาษขยุ้ม กระดาษกล่อง เป็นต้น
3)  ประเภทพลาสติกเช่น หวี ฝาขวด กล่องเทป เป็นต้น
4)  ประเภทโลหะ เช่น ฝาน้ำอัดลม นอตตะปู เป็นต้น
5)  ประเภทอื่น ๆ เช่น เศษฟองน้ำ โฟม ดินน้ำมันเป็นต้น
2.  การสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ การพิมพ์ภาพที่ดีควรเลือกแม่พิมพ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภาพที่ออกแบบไว้ การพิมพ์ภาพ มีขั้นตอน ดังนี้
1)  ออกแบบภาพที่จะพิมพ์ แล้วเตรียมวัสดุที่เป็นแม่พิมพ์ให้สอดคล้องกับภาพที่จะพิมพ์
2)  ผสมสีที่ต้องการจะพิมพ์ให้มีความเข้มตามความเหมาะสม แล้วทาบนแม่พิมพ์
3)  กดแม่พิมพ์ด้านที่ทาสี ลงบนกระดาษวาดเขียนตามที่ออกแบบไว้
4)  ตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติม

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
หน่วยที่ 5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม
ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคเหนือ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคกลาง ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคใต้ ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0/1
หน่วยที่ 1 มองเห็น คิดเป็น ทำได้
0/1
0% Complete