ดนตรี ศ22101 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานดนตรี บทบาทและอิทธิพลของดนตรีในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ การบูรณาการศิลปะแขนงอื่นๆ การใช้องค์ประกอบดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างกัน บรรยายอารมณ์ของเพลงและความรู้สึกที่มีต่อบทเพลงที่ฟัง ระบุงานอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและบทบาทของดนตรีในธุรกิจบันเทิง สามารถ อ่าน เขียนร้องโน้ตไทยและโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง ประเมินพัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเองหลังจากการฝึกปฏิบัติ

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะกระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรีสากล

  • เรื่องสัญลักษณ์ทางดนตรี เครื่องหมายแปลงเสียง (สปที่ 1)
  • เรื่องการอ่านออกเขียน และร้องโน้ตสากลที่มีเครื่องหมายแปลงเสียง (สปที่ 2)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?