ดนตรี ศ21101 ม.1 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ ระบุ ประเภทของวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆ บทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย อิทธิพลของนักแสดงที่มีผลต่อการโน้มน้าวอารมณ์หรือความคิดของผู้ชม เสียงร้องและเสียงของเครื่องดนตรีที่มาจาวัฒนธรรมที่ต่างกัน เปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกในการฟังดนตรีแต่ละประเภท แสดงความคิดเห็นที่มีต่ออารมณ์ของบทเพลงที่มีความเร็วของจังหวะ และความดัง – เบาแตกต่างกัน สามารถอ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและสากล ร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบ ใช้และบำรุงรักษาเครื่องดนตรีอย่างระมัดระวัง สร้างสรรค์กิจกรรมการแสดงที่สนใจโดยแบ่งฝ่ายและหน้าที่ให้จัดเจน นำเสนอตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบ อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานนั้นน่าชื่นชม ประเมินคุณภาพงานดนตรีหรือเพลงที่ฟัง ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการใช้ชีวิต ทักษะกระบวนการสื่อสาร และทักษะกระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์ เห็นคุณค่า ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีสากล

  • เรื่องประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของดนตรีสากล (สปที่ 1)
    00:00
  • เรื่ององค์ประกอบของดนตรีสากล (สปที่ 2)
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?