คริสตศาสตร์ 3 ม.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับชีวประวัติและพระภารกิจของพระเยซูเจ้า อัครสาวกของพระเยซูเจ้า นักบุญเปโตรและเปาโล ผู้ร่วมก่อตั้งพระศาสนจักร และภารกิจของบรรดาอัครสาวก หลังจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า การเสด็จลงมาของพระจิตเจ้าในวันเปนเตกอสเต เพื่อประทานพระคุณพระจิต 7 ประการ พร้อมทั้งเรียนรู้จักพระจิตเจ้า ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ เรียนรู้จักเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ถึงความหมายและความสำคัญของพระคัมภีร์ รายชื่อหนังสือพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ โดยเน้นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ เรียนรู้จัก     ผู้นิพนธ์พระวรสารทั้งสี่ ตัวอย่างคำสอนของพระเยซูเจ้า และหนังสือกิจการอัครสาวก จดหมายถึงคริสตชน และวิวรณ์   ความหมาย คุณค่าและความสำคัญของพระคัมภีร์ ความหมายและที่มาของพระบัญญัติ 10 ประการ การประทานพระบัญญัติ 10 ประการ ผ่านทางโมเสสบนภูเขาซีนาย พร้อมทั้งบอกแนวทางการนำพระบัญญัติ 10 ประการ ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและเป็นระบบ ด้วยวิธีการสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก และด้วยการฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม เป็นระบบ สามารถนำบทสอน/ข้อคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม และอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมโดยรวม

What Will You Learn?

 • บอกชื่ออัครสาวกของพระเยซูเจ้าได้
 • เล่าเหตุการณ์ภารกิจของบรรดาอัครสาวกหลังการเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าได้
 • เล่ากำเนิดของพระศาสนจักรโดยสังเขปได้
 • บอกประวัติและภารกิจของนักบุญเปโตรและเปาโลโดยสังเขปได้
 • เล่าเหตุการณ์การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า และการเสด็จมาของพระจิตเจ้าได้
 • อธิบายพระคุณพระจิต 7 ประการได้
 • บอกความหมายและความสำคัญของพระคัมภีร์ได้
 • บอกความหมายและความสำคัญของหนังสือพระวรสารทั้งสี่ได้
 • ยกตัวอย่างคำสอนของพระเยซูเจ้าและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
 • บอกสาระสำคัญของหนังสือกิจการอัครสาวก จดหมายถึงคริสตชน และวิวรณ์ได้
 • บอกประวัติความเป็นมาของพระบัญญัติ 10 ประการได้
 • อธิบายความหมายของพระบัญญัติทั้ง 10 ประการได้
 • บอกแนวทางการนำพระบัญญัติไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

About the instructor

Supanida Daodee
Computer
น่ารัก สดใส ให้คำปรึกษาได้

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กำเนิดพระศาสนจักรและงานแพร่ธรรม ของบรรดาอัครสาวก
อัครสาวกของพระเยซู คือ ผู้ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาใช้ชีวิตอยู่กับพระองค์ เพื่อเป็นผู้สืบทอด งานของพระองค์ นักบุญเปโตรและเปาโลคือสองเสาหลักของการก่อตั้งพระศาสนจักรในยุคแรกเริ่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติพระเยซูเจ้าและอัครสาวก พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์และพระจิตเสด็จลงมา
หลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ได้ประทานพระจิตเจ้าแก่บรรดาอัครสาวก เพื่อให้พวกเขาสืบสานพันธกิจของพระเยซูเจ้าต่อไปบนแผ่นดินนี้

หย่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมคำสอนและความเชื่อคาทอลิก : พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่
พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ ประกอบด้วย หนังสือพระวรสารทั้งสี่ กิจการอัครสาวก บทจดหมายต่าง ๆ และหนังสือวิวรณ์ รวมทั้งหมดมีจำนวน 27 เล่ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 หลักปฏิบัติ : สรุปพระบัญญัติ 10 ประการ
พระบัญญัติบอกให้รักพระเจ้า ด้วยสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง พระเจ้าประทานพระบัญญัติ 10 ประการ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของคริสตชน ที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า และมนุษย์กับเพื่อนมนุษย์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?