วิชาคริสตศาสตร์ 1 ส31207 ม.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา ส31207             วิชา คริสตศาสตร์ 1                                     ภาคเรียนที่ 1 เวลา  20  ชั่วโมง 

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20                                          จำนวน  0.5  หน่วยกิต

 

ศึกษา ความเป็นมาของการก่อตั้งพระศาสนจักร การเบียดเบียนพระศาสนจักร สมัยเฮเรติ๊กและ                 พระศาสนจักร  ชีวประวัตินักบุญเปโตร แบบอย่างและคุณธรรมของนักบุญเปโตร และบทจดหมายและ      บทสอนของนักบุญเปโตร บทเทศน์บนภูเขา (มธ.5:1-12) ธรรมเทศนาบทแรก (ลก. 6:20-26) ความหมายของความสุขแท้จริง 8 ประการ บทอธิษฐานและบทเพลง ความหมาย ความสำคัญของมโนธรรม และ       การพิจารณามโนธรรม

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างรอบคอบเป็นระบบ ด้วยวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ – โทษ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก การสร้างความคิดสร้างสรรค์ จากจินตนาการด้วยการวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงละคร การฝึกปฏิบัติจริง และ           การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อบอกความเป็นมาโดยสังเขปของการก่อตั้งพระศาสนจักรได้ สามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์การเบียดเบียนพระศาสนจักรของบุคคลในยุคดังกล่าวได้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเฮเรติ๊ก และพระศาสนจักรใน     ศตวรรษแรกๆ โดยสังเขปได้ เพื่อเล่าชีวประวัติของนักบุญเปโตรได้ บอกคุณธรรม และบทสอนของนักบุญเปโตรและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อรู้ เข้าใจ และบอกเกี่ยวกับความสุขแท้จริง 8 ประการ เพื่ออธิบายถึงความหมายของความสุขแท้จริง 8 ประการ เพื่อให้เห็นคุณค่า ความสำคัญของความสุขแท้จริง 8 ประการ เพื่อให้ปฏิบัติตนและพลเมืองโลก
อย่างมีความสุข ตามแนวทางของความสุขแท้จริง 8 ประการ สามารถอธิบายความหมาย และความสำคัญของมโนธรรมได้ สามารถพิจารณามโนธรรมของตนเองได้และสร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการอยู่ร่วมกัน รักษาสิทธิร่วมกัน และวินัยของพลเมือง และสิ่งแวดล้อมและอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมโดยรวม

 

ผลการเรียนรู้

 1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งพระศาสนจักรสากล
 2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติของนักบุญเปโตร
 3. รู้และเข้าใจความหมายของความสุขแท้จริง 8 ประการ
 4. รู้และเข้าใจความหมายและสามารถพิจารณามโนธรรมด้วยตนเอง

รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

Show More

What Will You Learn?

 • บอกความเป็นมาโดยสังเขปของการก่อตั้งพระศาสนจักรได้
 • สามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์การเบียดเบียนพระศาสนจักรของบุคคลในยุคดังกล่าวได้
 • เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเฮเรติ๊ก และพระศาสนจักรในศตวรรษแรก ๆ โดยสังเขปได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล
โดยทางชีวิต การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าทำให้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นจริงขึ้นมา ก่อนการเสด็จขึ้นสวรรค์ไปหาพระบิดา พระเยซูเจ้าทรงมอบอาณาจักรนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบรรดาสานุศิษย์ บรรดาอัครสาวกได้แยกย้ายกันไปประกอบภารกิจหลังจากที่พระจิตเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือพวกเขา บรรดาคริสตชนรุ่นแรกๆ ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยอาศัยความเชื่อเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ กลุ่มคริสตชนนี้เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือของการสถิตอยู่อย่างต่อเนื่องและความรอดของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ นี่คือกำเนิดของพระศาสนจักร

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง การก่อตั้งพระศาสนจักร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง การแผ่ขยายของพระศาสนจักร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง การเบียดเบียนพระศาสนจักร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง ลัทธิเฮเรติ๊กต่าง ๆ ใน 3 ศตวรรษแรก
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักบุญเปโตร
นักบุญเปโตร หัวหน้าอัครสาวกของพระเยซูเจ้า และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร เดิมชื่อ “ซีโมน” เป็นบุตรของยอห์น ประกอบอาชีพประมง ที่ตำบลเบธไซดา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเริ่มต้นพระศาสนจักรในยุคแรก

 • สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง ชีวประวัตินักบุญเปโตร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 เรื่อง เปโตรประกาศความเชื่อ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 เรื่อง จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 เรื่อง บทสอนจากจดหมายของนักบุญเปโตร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมคำสอนและความเชื่อคาทอลิก เรื่อง ความสุขแท้จริง
ความสุขแท้จริง 8 ประการ เป็นความสุขแบบพระเจ้าเป็นปฐมโอวาท ที่พระเยซูเจ้ามอบให้เป็นแนวทางแห่งความสุขแก่มนุษย์ ซึ่งเป็นความสุขที่สมบูรณ์แบบ ความสุขที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำลายหรือแย่งชิงไปได้ โดยแตกต่างจากความสุขในแบบที่โลกหยิบยื่นให้ ดังนั้นความสุขแท้จริง 8 ประการที่พระเยซูเจ้าประทานให้ จึงทำให้ใจของมนุษย์เกิดความยินดี และไม่มีใครสามารถนำความยินดีนี้ไปจากเราได้ (ยน 16:22)

 • สัปดาห์ที่ 11 เรื่อง ความสุขแท้จริง
 • สัปดาห์ที่ 12 เรื่อง ธรรมเทศนาบทแรก ความสุขแท้จริง และคำสาปแช่ง
 • สัปดาห์ที่ 13 เรื่อง ความหมายของความสุขแท้จริง 8 ประการ
 • สัปดาห์ที่ 14 เรื่อง บทเพลงความสุขแท้จริง 8 ประการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มโนธรรม
มโนธรรม คือ เสียงภายในที่ช่วยให้เรารู้ว่ามีกฎของพระเจ้าวางอยู่ในหัวใจของเรา มโนธรรมช่วยเราให้ตัดสินการกระทำของเราตามคุณค่าทางศีลธรรม ช่วยนำเราให้กระทำดี หลีกหนีความชั่ว พระจิตทรงช่วยก่อให้เกิดมโนธรรมที่ดีในตัวเรา

 • สัปดาห์ที่ 16 เรื่อง มโนธรรม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 17 เรื่อง มโนธรรม
 • สัปดาห์ที่ 18 เรื่อง การพิจารณามโนธรรม
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 19 เรื่อง การพิจารณามโนธรรม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?