คริสตศาสตร์ 1 ส31207 ม.4 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้      สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

รหัสวิชา ส31207               รายวิชา   คริสตศาสตร์ 1         ภาคเรียนที่ 1              เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

 

ศึกษา ความเป็นมาของการก่อตั้งพระศาสนจักร การเบียดเบียนพระศาสนจักร สมัยเฮเรติ๊กและพระศาสนจักร  ชีวประวัตินักบุญเปโตร แบบอย่างและคุณธรรมของนักบุญเปโตร และบทจดหมายและบทสอนของนักบุญเปโตร บทเทศน์บนภูเขา (มธ.5:1-12) ธรรมเทศนาบทแรก (ลก. 6:20-26) ความหมายของความสุขแท้จริง 8 ประการ บทอธิษฐานและบทเพลง ความหมาย ความสำคัญของมโนธรรม และการพิจารณามโนธรรม

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าอย่างรอบคอบเป็นระบบ ด้วยวิธีคิดแบบคุณค่าแท้ – คุณค่าเทียม วิธีคิดแบบคุณ – โทษ การสร้างความคิดรวบยอด การสร้างความตระหนัก การสร้างความคิดสร้างสรรค์ จากจินตนาการด้วยการวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงละคร การฝึกปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

เพื่อบอกความเป็นมาโดยสังเขปของการก่อตั้งพระศาสนจักรได้ สามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์การเบียดเบียนพระศาสนจักรของบุคคลในยุคดังกล่าวได้ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเฮเรติ๊ก และพระศาสนจักรในศตวรรษแรกๆ โดยสังเขปได้ เพื่อเล่าชีวประวัติของนักบุญเปโตรได้ บอกคุณธรรม และบทสอนของนักบุญเปโตรและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อรู้ เข้าใจ และบอกเกี่ยวกับความสุขแท้จริง 8 ประการ เพื่ออธิบายถึงความหมายของความสุขแท้จริง 8 ประการ เพื่อให้เห็นคุณค่า และความสำคัญของความสุขแท้จริง 8 ประการ เพื่อให้ปฏิบัติตนอย่างมีความสุข ตามแนวทางของความสุขแท้จริง 8 ประการ สามารถอธิบายความหมาย และความสำคัญของมโนธรรมได้ และสามารถพิจารณามโนธรรมของตนเองได้

Show More

What Will You Learn?

 • บอกความเป็นมาโดยสังเขปของการก่อตั้งพระศาสนจักรได้
 • สามารถยกตัวอย่างเหตุการณ์การเบียดเบียนพระศาสนจักรของบุคคลในยุคดังกล่าวได้
 • เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเฮเรติ๊ก และพระศาสนจักรในศตวรรษแรก ๆ โดยสังเขปได้

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล
โดยทางชีวิต การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าทำให้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นจริงขึ้นมา ก่อนการเสด็จขึ้นสวรรค์ไปหาพระบิดา พระเยซูเจ้าทรงมอบอาณาจักรนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบของบรรดาสานุศิษย์ บรรดาอัครสาวกได้แยกย้ายกันไปประกอบภารกิจหลังจากที่พระจิตเจ้าได้เสด็จลงมาเหนือพวกเขา บรรดาคริสตชนรุ่นแรกๆ ได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มโดยอาศัยความเชื่อเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ กลุ่มคริสตชนนี้เป็นเครื่องหมายและเครื่องมือของการสถิตอยู่อย่างต่อเนื่องและความรอดของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ นี่คือกำเนิดของพระศาสนจักร

 • สัปดาห์ที่ 1 เรื่อง การก่อตั้งพระศาสนจักร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 2 เรื่อง การแผ่ขยายของพระศาสนจักร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 3 เรื่อง การเบียดเบียนพระศาสนจักร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 4 เรื่อง ลัทธิเฮเรติ๊กต่าง ๆ ใน 3 ศตวรรษแรก
  00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง นักบุญเปโตร
นักบุญเปโตร หัวหน้าอัครสาวกของพระเยซูเจ้า และเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกของพระศาสนจักร เดิมชื่อ “ซีโมน” เป็นบุตรของยอห์น ประกอบอาชีพประมง ที่ตำบลเบธไซดา เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเริ่มต้นพระศาสนจักรในยุคแรก

 • สัปดาห์ที่ 6 เรื่อง ชีวประวัตินักบุญเปโตร
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 7 เรื่อง เปโตรประกาศความเชื่อ
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 8 เรื่อง จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด
  00:00
 • สัปดาห์ที่ 9 เรื่อง บทสอนจากจดหมายของนักบุญเปโตร

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?