คริสตศาสตร์ ป.1

Categories: ป.1
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รหัสวิชา    –             วิชา คริสตศาสตร์                                         ภาคเรียนที่ 1 – 2 เวลา  40  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน : ปลายภาค = 80 : 20

 

ศึกษาความรักของพระเจ้าพระบิดาผ่านทางสิ่งสร้างทั้งหลาย พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระเจ้า พระจิตพระผู้ช่วย ความหมายและความสำคัญของศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ และการสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า มีความเชื่อ
ความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ด้วยการสวดภาวนาและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมของพระศาสนจักรได้ถูกต้อง มีความตระหนักคุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบตัว  รู้จักนำคำสอนของพระเยซูเจ้า
มาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหา สามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น

โดยกระบวนการศึกษาค้นคว้า สืบเสาะแสวงหาคำตอบหรือความจริง โดยฝึกปฏิบัติการคิด สังเกต จำ อธิบาย แสดงความคิดเห็น เชื่อมโยงความสัมพันธ์ สรุป ศึกษา ฝึก ปฏิบัติ ประสบการณ์ตรง บทบาทสมมุติ เกม เพลง ศิลปะ จากจินตนาการแสดงความคิดเห็น การแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงละคร การฝึกปฏิบัติจริง และการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน ทั้งรายบุคคลและด้วยกระบวนการกลุ่ม

ผู้เรียนมีความรักศรัทธาในพระเจ้า ภาวนา ปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า รู้จักแบ่งปัน เอื้ออาทร ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ซื่อตรง เรียบง่าย การงาน รัก เมตตา รู้คุณ สามารถแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เผชิญอยู่อย่างถูกต้องเหมาะสม บนพื้นฐานของความเชื่อคาทอลิก สร้างจิตสำนึกส่วนรวมในการอยู่ร่วมกัน รักษาสิทธิร่วมกัน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตและสังคมโดยรวม รู้คุณค่าของต่างๆ รอบตัว

 

ผลการเรียนรู้

 1. บอกความรักของพระเจ้าผ่านทางสิ่งสร้างทั้งหลายโดยสังเขป
 2. ชื่นชมและเข้าใจความรักของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์
 3. บอกความหมายที่เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงพระจิต คือ ลม ไฟ และนกพิราบ รวมทั้งบอกความหมายและ
  ความสำคัญของพระจิตเจ้าโดยสังเขป
 4. 4. ชื่นชมในความรักของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระศาสนจักรของพระองค์เสมอ
 5. 5. ชื่นชมในความรักของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ประทับอยู่ในพระศาสนจักร ผ่านทางศีลล้างบาป
 6. 6. มีความเชื่อ ความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ด้วยการสวดภาวนาและปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์
 7. 7. ปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดีตามคำสอนของพระเยซูเจ้า

 

 

 1. 8. ปฏิบัติตนในศาสนพิธีและพิธีกรรมของพระศาสนจักรได้อย่างถูกต้อง
 2. 9. เป็นผู้สร้างสันติภาพและดำรงชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 8 ประการ และของโรงเรียน
  ในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนในสังคมที่ตนสังกัด โดยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
  ของครอบครัวและโรงเรียน

รวมทั้งหมด 9 ผลการเรียนรู้

 

Show More

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 เรื่องโลกสวยด้วยรักของพระเจ้า
เรื่องที่ 1 พระเจ้าเป็นพระผู้สร้าง เรื่องที่ 2 ฉันเอาใจใส่ต่อสิ่งสร้าง เรื่องที่ 3 ฉันขอบคุณพระเจ้า

หน่วยที่ 2 เรื่องพระบุตรสุดที่รัก
เรื่องที่ 1 พระเยซูเจ้าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ เรื่องที่ 2 พระเยซูพระบุตรสุดที่รักของพระเจ้า เรื่องที่ 3 แบบอย่างที่น่ายกย่องของพระเยซูเจ้า

หน่วยที่ 3 เรื่องพระจิตพระผู้ช่วยเหลือ
เรื่องที่ 1 พระจิตองค์แห่งความรัก เรื่องที่ 2 ความหมายและความสำคัญของพระจิต เรื่องที่ 3 สัญลักษณ์ของพระจิต

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?