คณิตศาสตร์ ค33201 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                                                         รหัสวิชา ค33201                  รายวิชาคณิตศาสตร์      ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง                              สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  : ปลายภาค  70 : 30                                     จำนวน 2.0 หน่วยกิต

                                                                                                    

ศึกษาและฝึกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์อัน ได้แก่ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสาระต่อไปนี้

ลำดับและอนุกรม ลำดับ ได้แก่ ความหมายของลำดับ โดยนำข้อมูลการเกิด การตายในกลุ่มประเทศอาเซียนมาใช้ในการศึกษาข้อมูลและจัดลำดับของข้อมูล รูปแบบการกำหนดลำดับ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต และลิมิตของลำดับ อนุกรมอนันต์ ได้แก่ ผลบวกของอนุกรมอนันต์ และสัญลักษณ์แทนการบวก ปลูกฝังให้นักเรียนมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

แคลคูลัสเบื้องต้น ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันของเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยการใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปฎิยานุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

โดยจัดประสบการณ์ กิจกรรม หรือ โจทย์ปัญหาที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการคิดคำนวณ การให้เหตุผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอ

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีระบบ ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

 

ผลการเรียนรู้

          1.ระบุได้ว่าลำดับที่กำหนดให้เป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออก

2.หาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

3.หาผลบวกอนุกรมอนันต์

4.เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้

5.ตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชันที่กำหนดให้

6.หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้และนำไปใช้แก้ปัญหา

7.หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา

รวม 7 ผลการเรียนรู้

 

 

What Will You Learn?

 • นักเรียนสามารถหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต
 • นักเรียนสามารถตรวจสอบความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและจำกัดเขตของฟังก์ชันพีชคณิตที่กำหนดให้ และนำไปใช้แก้ปัญหา

About the instructor

Course Curriculum

บทที่ 1 แคลคูลัสเบื้องต้น
ความต่อเนื่งของฟังก์ชัน

 • ชั่วโมงที่ 1 – 2 เรื่องลิมิตของฟังก์ชัน สัปดาห์ที่ 1
  04:50
 • ชั่วโมงที่ 3 – 4 เรื่อง ทฤษฎีบทเกี่ยวลิมิตของฟังก์ชัน สัปดาห์ที่ 1
  09:05
 • ชั่วโมงที 1 เรื่อง การหาลิมิตของฟังก์ชัน โดยใช้ทฤษฎีบท สัปดาห์ที่ 2
  06:48
 • ชั่วโมงที่ 2 เรื่องการหาลิมิตของฟังก์ โดยการใช้ทฤษฎีบท สัปดาห์ที่ 2
  03:40
 • ชั่วโมงที่ 3 เรื่อง การหาลิมิตของฟังก์ัน โดยทฤษฎีบท สัปดาห์ที่ 2
  14:36
 • ชั่วโมงที่ 4 เรื่องการหาลิมิตของฟังก์ โดยการใช้ทฤษฎีบท สัปดาห์ที่ 2
  14:07

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?