คณิตศาสตร์ ค33101 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

Categories: ม.6
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

 

ค 33101    คณิตศาสตร์                                         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 1                เวลา   40   ชั่วโมง   จำนวน  1  หน่วยกิต

ศึกษา  ฝึกทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ค่ากลางของข้อมูล   การจัดตำแหน่งที่ของข้อมูล   การวัดการกระจายข้อมูล การแจกแจงปกติ  ค่ามาตรฐาน  การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ  พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ  โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า

โดยปฏิบัติจริง  ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการ  ในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผลการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะ  กระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ  และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ  มีความรอบครอบ  มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณ  และมีความเชื่อมั่นในตนเองการวัดและประเมินผล  ใช้วิธีการที่หลากหลาย  ตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหา  และทักษะที่ต้องการวัดโดยจัดประสบการณ์หรือ

สร้างสถานการณในชีวิตประจําวันที่ใกลตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยนำสถิติไปใช้ การปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน ข้อมูลในชีวิตประจำวันในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการในการคิดคํานวณการแก้

ปัญหาการให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์สร้างนวัตกรรม แนวคิดในศตวรรษที่ 21  และนําประสบการณ์ด้านความรู้ความคิด ทักษะและกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ความรู้ทางสถิติมาบริหารจัดการขยะให้ลดลงในโรงเรียน รู้จักนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง

 

 

รหัสตัวชี้วัด

 

 

ค 3.1 ม 6 / 1

 

รวม  1 ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ใช้เวลา 20 ชั่วโมง

 • การแจกแจงความถี่ของข้อมูล สัปดาห์ที่ 1(17-20 พ.ค 65) คาบ1
  00:00
 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่ สัปดาห์ที่1(17-20 พ.ค 65)คาบ2
  00:00
 • การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตารางความถี่สัปดาห์ที่ 2(23-27 พ.ค65) คาบ1
  00:00
 • การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแผนภาพต้นใบ สัปดาห์ที่ 2(23-27 พ.ค 65)คาบ2
 • การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงนำ้หนัก
  00:00
 • การหาค่าเฉลี่ยรวม
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?