รายการบทเรียน
ลำดับเลขคณิต
ลำดับเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก การหาพจน์ทั่วไปของลำดับเป็นการเขียนแสดงพจน์ทั่วไปเมื่อแทน n ด้วยสมาชิกในเซต { 1, 2, 3, ..., n } แล้วได้พจน์ที่ 1, 2, 3, ..., n ของลำดับที่กำหนด • ลำดับเลขคณิต เป็นลำดับที่มีผลต่างของพจน์หลังกับพจน์หน้าที่อยู่ติดกันเท่ากับค่าคงตัว • ลำดับเรขาคณิต เป็นลำดับที่มีผลหารของพจน์หลังกับพจน์หน้าเท่ากับค่าคงตัว ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่อง ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต มาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาการหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่องอนุกรมไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
0/18
Lesson: ชั่วโมงที่ 1 ความหมายของลำดับ(สัปดาห์ที่1วันที่ 1-5 พ.ย 64)
About Lesson

หน่วยการเรียนรู้ที่3 เรื่องลำดับและอนุกรม

ลำดับเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก การหาพจน์ทั่วไปของลำดับเป็นการเขียนแสดงพจน์ทั่วไปเมื่อแทน n ด้วยสมาชิกในเซต { 1, 2, 3, …, n } แล้วได้พจน์ที่ 1, 2, 3, …, n ของลำดับที่กำหนด

  • ลำดับเลขคณิต เป็นลำดับที่มีผลต่างของพจน์หลังกับพจน์หน้าที่อยู่ติดกันเท่ากับค่าคงตัว
  • ลำดับเรขาคณิต เป็นลำดับที่มีผลหารของพจน์หลังกับพจน์หน้าเท่ากับค่าคงตัว

ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่อง ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต มาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาการหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่องอนุกรมไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้

 

  1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

    ค 1.2   เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และนำไปใช้

    ค 1.2 ม.5/2 เข้าใจและนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้

  1. สาระการเรียนรู้

    2.1  สาระการเรียนรู้แกนกลาง

          1) ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต

          2) อนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต

แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          เลือกใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น อุปนัย นิรนัย สาธิต แก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ โดยจะเน้นใช้วิธีการสอนแบบอุปนัย(Inductive method)เนื่องจากเป็นการสอนที่ผู้เรียนจะได้ค้นหาสิ่งที่มีอยู่ร่วมกัน จากตัวอย่างสถานการณ์ต่างๆซึ่งสนันสนุนการเรียนการสอนแบบConcept Based Teaching ที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ  ซึ่งทำให้ได้ความคิดรวบยอดที่สำคัญ

สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

  1. ใบงาน/ใบความรู้
  2. เอกสารประกอบlms.sjn.ac.th/…/10/ความหมายของลำดับ-1.pdf
  3. อินเทอร์เน็ท
  4. คลิปการสอน
  5. เกมการศึกษา
Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
ลำดับเลขคณิต
ลำดับเป็นฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวก การหาพจน์ทั่วไปของลำดับเป็นการเขียนแสดงพจน์ทั่วไปเมื่อแทน n ด้วยสมาชิกในเซต { 1, 2, 3, ..., n } แล้วได้พจน์ที่ 1, 2, 3, ..., n ของลำดับที่กำหนด • ลำดับเลขคณิต เป็นลำดับที่มีผลต่างของพจน์หลังกับพจน์หน้าที่อยู่ติดกันเท่ากับค่าคงตัว • ลำดับเรขาคณิต เป็นลำดับที่มีผลหารของพจน์หลังกับพจน์หน้าเท่ากับค่าคงตัว ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่อง ลำดับเลขคณิตและลำดับเรขาคณิต มาประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาการหาผลบวกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรมเรขาคณิต ซึ่งสามารถนำความรู้เรื่องอนุกรมไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
0/18
0% Complete