รายการบทเรียน
Lesson: – ชี้แจงสาระการเรียนรู้และทำแบบทดสอบก่อนเรียน (สัปดาห์ที่ 1)
About Lesson

บทที่ 3 สมการกำลังสอง

สาระการเรียนรู้

3.1 ทบทวนสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

3.2 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยวิธีทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์

3.3 การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้สูตร

3.4 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียว

Exercise Files
No Attachment Found
No Attachment Found
รายการบทเรียน
0% Complete