การจัดการงานบริการและการต้อนรับ 2 ง31202 ม.4 ภาคเรียนที่ 2

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

ง 31202 การจัดการงานบริการและการต้อนรับ 2                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4/2 และ 4/4            ภาคเรียนที่  2              เวลา   40   ชั่วโมง                 1.0   หน่วยกิต

 

 

          ศึกษาความหมาย ความสำคัญ  หลักการขั้นตอน กระบวนการชนิดและลักษณะของอาหารน การประกอบอาหารและตกอาหาร การจัดเลี้ยงและรูปแบบการจัดเลี้ยง การจำลองการจัดบริการด้านการโรงแรม มีการวางแผนลงมือปฏิบัติด้านการประกอบอาหารและตกแต่งอาหาร การจัดเลี้ยงรและรูปแบบการจัดเลี้ยง การจำลองการจัดเลี้ยง

เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานจนเป็นสำเร็จด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัยและสะอาด และทำงานอย่างมีคุณภาพ มีเจตคติที่ดีต่องานด้านการบริการและการประกอบอาหารและการจัดเลี้ยง  มีกลยุทธ์ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เห็นคุณค่าของงานบริการด้านการประกอบอาหารและการจัดเลี้ยงเพื่อให้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม  มุ่งมั่น ใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า  และนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่สู่คนในชุมชนและกลุ่มผู้ที่สนใจ

 

รหัสและผลการเรียนนรู้

ผลการเรียนรู้ที่ 1 ม.4/1

ผลการเรียนรู้ที่ 2 ม.4/2

ผลการเรียนรู้ที่ 3 ม.4/3

 

รวม     3   ผลการเรียนรู้   

What Will You Learn?

 • นักเรียนได้รับความรู้ในเรื่องชนิดและลักษณะของอาหาร
 • นักเรียนสามารถประกอบอาหารประเภทต่างๆได้
 • นักเรียนรู้จักการจัดเลี้ยงและรูปแบบการจัดเลี้ยง
 • นักเรียนสามารถจำลองการจัดเลี้ยงด้านการโรงแรมโดยใช้ทักษะการจัดการงานบริการและการต้อนรับ

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ชนิดและลักษณะของอาหาร

 • ชนิดและลักษณะของอาหารตะวันตก สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1-5 พ.ย. 2564
 • อาหารเช้าแบบอเมริกันและอาหารเช้าแบบยุโรป สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 2564
 • ขนมปังชนิดต่างๆ สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15 – 19 พ.ย. 2564
 • อาหารเช้าที่เป็นไข่ประเภทต่างๆ สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 22 – 26 พ.ย. 2564
 • อาหารก่อนอาหารกลางวัน อาหรกลางวัน อาหารเบรคบ่าย อาหารเย็น อาหารดึก สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 2564
 • ชนิดและลักษณะของอาหารไทย 4 ภาค สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 6 ธ.ค. 2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การปฏิบัติการประกอบอาหาร

 • การปฏิบัติการประกอบอาหารตะวันตก สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 13 – 17 ธ.ค. 2564
 • การปฏิบัติการประกอบอาหารฟิวชั่น สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 20 – 24 ธ.ค. 2564
 • สอบกางภาค 2/2564 สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 27 – 31 ธ.ค.2564

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การจัดเลี้ยงและรูปแบบของการจัดเลี้ยง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การจำลองการจัดบริการด้านการโรงแรม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?