การงานอาชีพ ง33101 ม.6 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 (17-20 พ.ค.65)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คนดีของชุมชน ชุมชน หมายถึง ถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันมีการทำกิจกรรมต่างๆ ติดต่อสื่อสาร มีการร่วมมือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่แห่งนั้น และอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน ชุมชนมีความสำคัญคือ ช่วยสร้างคนดีให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น 1.มีจิตสาธารณะ 2.มีความสามัคคี 3.รักความเป็นไทย 4.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดี 5.ทำสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัยไร้มลพิษ 6.สร้างวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อเป็นต้นแบบ/แบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง

  • ความหมายและความสำคัญของชุมชน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?