การงานอาชีพ ง32101 ม.5 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

About the instructor

Course Curriculum

สัปดาห์ที่ 1 (17-20 พ.ค.65)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน้าที่ของนักเรียน นักเรียนถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในโรงเรียน จะมีครูหรืออาจารย์เป็นผู้ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน เช่น การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย การเป็นประชาธิปไตย โดยการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (***การเป็นนักเรียนที่ดี ไม่ได้หมายถึงการเป็นนักเรียนที่เก่ง***แต่ยังรวมไปถึงการเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดมั่นในคุณงามความดี เป็นคนดีของสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างสุจริต) คุณสมบัติของนักเรียนที่ดี คุณสมบัติ หมายถึง คุณงามความดี คุณลักษณะประจำตัวของบุคคล *** ดังนั้น การมีคุณสมบัติของนักเรียนที่ดี จึงเป็นการมีคุณลักษณะประจำตัวที่เหมาะสม เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น โดยนักเรียนที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานและคุณสมบัติเฉพาะที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้คงอยู่ในตัวตน****

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?