การงานอาชีพ ง14101 ป.4 ภาคเรียนที่1

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รหัส  ง14101       รายวิชา การงานอาชีพ                                           ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  ปลายปี  = 70 : 30                                จำนวนหน่วยกิต  1   หน่วยกิต

รู้ เข้าใจ บอก อธิบาย วางแผน ปฏิบัติงาน ประเมินผลและปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน ในการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว การจัดตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน มารยาทในการปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่น การใช้พลังงาน  ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการปฏิบัติการประกอบอาหาร

โดยการใช้กระบวนการความรู้ความเข้าใจ ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดวิเคราะห์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ฝึกฝนการทำงาน แก้ปัญหาในการทำงาน ทำงานบรรลุเป้าหมาย นักเรียนสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่น ของใช้ และของตกแต่ง เช่น พัดจากใบมะพร้าว

ด้วยความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และรักความเป็นไทย

 

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่1 งานบ้าน

 • การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว
  00:00
 • การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้
  00:00
 • มารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
  00:00
 • การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด
  00:00

หน่วยที่2 เสื้อผ้าและเครื่องเเต่งกาย

 • การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการเนา ป.4
  00:00
 • การซ่อมแซมเสื้อผ้าด้วยวิธีการด้น
  00:00
 • การซ่อมแซมเสื้อผ้าการเย็บกระดุม2รูและ4รู
  00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?