การงานอาชีพ ง13101 ป.3

Uncategorized
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                                             ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

รหัส  ง13101       รายวิชา การงานอาชีพ                                          ภาคเรียนที่  1   เวลา  20  ชั่วโมง

สัดส่วนคะแนนระหว่างเรียน  :  กลางภาค  = 70 : 30                               จำนวนหน่วยกิต  1

 

อธิบายเหตุผลความหมายของงานบ้านและเห็นความสำคัญของการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม ประโยชน์ของเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ความหมายและความสำคัญของงานเกษตรการประดิษฐ์ประเภทของวัสดุและเศษวัสดุต่างๆภายในประเทศอาเซี่ยน มีงานประดิษฐ์ใดบ้าง

 

ฝึกปฎิบัติการทำงานบ้าน การจัดเก็บสิ่งของภายในบ้าน การจัดเก็บเสื้อผ้าของตนเอง  สร้างสรรค์งานประดิษฐ์การทำกระถางต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การจัดการ กระบวนการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน และการแสวงหาความรู้  มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานและรู้จักสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนักเรียนสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นของเล่น เช่น นาฬิกาจากใบมะพร้าว

 

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีมารยาท ขยัน อดทน รับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในการทำงาน รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2 เงื่อนไข คือมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความ ขยัน อดทน มีความเพียรแบ่งปัน ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต

 

 

ตัวชี้วัด

ง1.1        ป.3/1 , ป.3/2 ,  ป.3/3

 

รวม           3    ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยที่ 1 งานบ้าน

  • กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ส่วนรวม
    00:00
  • กระบวนการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?