การงานอาชีพ ง12101 ป.2 ภาคเรียนที่ 1

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

บอกบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน  การจัดวางสิ่งของ  การประกอบอาหาร  ประโยชน์         ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  แหล่งข้อมูลของทางราชการและจากผู้เชี่ยวชาญ   ประโยชน์และ        การรักษาแหล่งข้อมูล  ส่วนประกอบและอุปกรณ์พื้นฐานของคอมพิวเตอร์

ใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานอย่างประหยัด  เหมาะสม  เพื่อความปลอดภัย  สามารถสร้างของเล่น  ของใช้อย่างง่ายจากการกำหนดปัญหา  ความต้องการโดยผ่านการออกแบบเป็นภาพ  2  มิติ  มีการทำงานตามกระบวนการและมีความคิดสร้างสรรค์

เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรมและ                      ค่านิยมที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3

ง 2.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3 , ป.2/4

ง 3.1 ป.2/1 , ป.2/2 , ป.2/3

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด

About the instructor

Course Curriculum

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 งานบ้าน

  • สัปดาห์ที่ 1 บทบาทหน้าที่สมาชิกในบ้าน
    00:00
  • สัปดาห์ที่ 2 ความหมายและประโยชน์ของงานบ้าน
    00:00

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet

Want to receive push notifications for all major on-site activities?